TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNÜK ÖZ- YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-14
Number of pages: 125-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz yeterlik, benlik sisteminin edilgin bir özelliği ya da belirleyicisi değil, bireyin bir işi yapabilme yeterliğinin, yaptığı işlerdeki başarılarının, güdülerinin ve özdüzenleme mekanizmaları gibi benlik sistemini oluşturan diğer öğelerin bileşkesinden oluşan devingen bir yönüdür. Çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının öz yeterlik algılarını belirleyebilmektir. Çalışma, tarama modelindedir. Araştırmanın verileri Ülper ve Bağcı (2012) tarafından geliştirilen “Öz yeterlik Algısı Ölçeği”nden elde edilmiştir. Bu ölçme aracı beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Öğretmen adaylarının her bir maddeye ilişkin görüşlerini çok zayıf, zayıf, orta, iyi ve çok iyi seçeneklerinden birini seçerek belirtmeleri gerekmektedir. Çok zayıf seçeneği bir puan, çok iyi seçeneği ise 5 puan olarak puanlanmıştır. 51 soruluk ölçme aracında ilk 15 soru öğretim bilgisini; 16-26 sorular (16 ve 26 dâhil) özel alan bilgisini; 27- 35 sorular genel alan bilgisini; 36-47 sorular öğretim uygulamalarını; 48- 51 sorular ise ölçme uygulamalarını ölçmeye yöneliktir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası karşılaştırmalarında tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Scheffe testi kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Self-efficacy is not a passive characteristic or determiner of the self-system, but a dynamic aspect of the other factors that make up the self-system such as the capacity to do work, the success one experiences in that work, motives and self-regulation mechanisms. In the research, it was aimed to specify the self-efficacy perception of the candidate Turkish teachers. The study is screening model. The data of this study was obtained through “Self-Efficacy Scale” developed by Ülper and Bağcı (2012). The data obtained in this study was analysed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. In comparing the quantitative data t-test was used to define the differences between two groups. One-Way ANOVA test was used to compare the parameters among the groups when the number of the group was more than two. The Scheffe test was used to identify the group causing the difference. The “teaching knowledge”, “specific field knowledge”, “general field knowledge” and “teaching implementations” level of the students, who participated in this study, is fair. Their “measurement implementations” are high. It is found that their “general self-efficacy” level is fair. Among the 200 student who participated in this study, the measurement implementation scores of the students at the grade 3 were found to be higher than those of the students at the grade 2. The measurement implementation scores of the students at the grade 4 were found to be higher than those of the students at the grade 2. According to the findings of this study the self-efficacy perception of the candidate teachers is at the “fair” level. The self-efficacy perception of the candidates is not different from each other in terms of gender and grade level. It is observed that some of our findings overlap with the findings obtained in the literature while some of them set totally opposite results forth. This may result from structural and contextual features of the measurement tools as well as the personal traits of the candidate teachers participated in this study.

Keywords