DENEYİMLİ VE DENEYİMSİZ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ VE ÖZYETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 123-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pek çok öğretmen etkili ve verimli bir öğrenme ortamı oluşturabimek için sınıf atmosferinin önemli bir faktor olduğunu düşünmektedir. Etkili sınıf yönetimi becerilerinin, başarılı öğretmenlerin özellikleri arasında olduğu düşünülmektedir. Sınıf yönetimi kavramının anlamı öğretmenler arasında da farklılık gösterdiği için tek ve genel geçer bir tanımını yapmak zordur. Bazı öğretmenler sessizliğin hakim olduğu bir sınıf ortamını faydalı bulurken, kimileri için çok sesli, canlı bir sınıf ortamı oluşturmak daha önemlidir. Her öğretmenin sınıf yönetimiyle ilgili farklı bir tutumu ve uyguladığı farklı stratejiler vardır. Bu çalışmaya dördü deneyimli sekiz öğretmen katılmıştır. Martin et al (1998) tarafından geliştirilen ABCC ölçeği kullanılarak deneyimli ve deneyimsiz hazırlık sınıfı öğretmenlerinin sınıf yönetimi ile ilgili tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin öz yeterlikleriyle ilgili duygularını öğrenmek için Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) un geliştirdiği “Öğretmenlerin öz yeterlik algısı” (TSES) ölçeğinin kısaltılmış formu kullanılmıştır. Anketler ile toplanan veriler, katılımcılar ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle desteklenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin öz yeterlik algıları ile öğrencilerinin başarı durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, deneyimli ve deneyimsiz öğretmenlerin sınıf yönetimi konusundaki tutumlarında önemli farklılıklar bulunmazken; öğrencilerin başarısı üzerinde de bir derece etkili olduğu düşünülen öz yeterlik algılarında küçük bir farklılık gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

In order to have an effective and fruitful learning environment, most teachers believe that classroom atmosphere has an utmost impact. Good classroom management skills are accepted to be the essentials of effective teachers, but as there are some differences about teachers’ classroom management perceptions; it may be difficult to define one unique way of classroom management. While an effective classroom atmosphere is believed to be a silent one for some teachers, a moving and talkative classroom is more preferable for some others. Every teacher has a different idea about classroom management, so they have different management strategies. The participants of this study were 8 university prep-school teachers, four of whom were experienced while the other four were novice ones. In this study, the differences between experienced and novice univesity prep school teachers’ classroom management orientations were tried to be identified by administering the ABCC inventory developed by Martin et al. (1998). Besides this, the short form of Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) which was developed by Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2001) was administered to see their perceptions about their own efficacy as a teacher. After administering the questionnaires, semi-structured interviews were also conducted. In pursuit of analyzing the questionnaire and interview results, the relationship between teachers’ self-efficacy perceptions and their students’ academic achievement levels were discussed. The results revealed that, although experienced and novice teachers did not have significant differences about their classroom management orientations, their self-efficacy perceptions, which are believed to affect students’ achievement to some degree, were observed to be somewhat different.

Keywords