TEACHERS’ PERCEPTIONS OF THE ROLE OF CULTURE TEACHING IN ELT AND THEIR FAMILIARITY WITH THE TARGET CULTURE

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 226-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin hedef kültürün yabancı dili öğrenme ve öğretmedeki rolüne ilişkin görüşlerini belirlemeyi ve onların hedef kültürle olan aşinalıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye’deki İngilizce öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun ana dilinin İngilizce olmadığını ve onların doğrudan ya da dolaylı olarak kültürü sınıflarında öğrettiklerini göz önüne alarak onların hedef kültüre ilişkin bakış açılarını inceleme gerekliliği doğmuştur. Bu amaçla kültür öğretiminin önemi ve rolüne ve hedef kültürün ögelerine odaklanan ifadeler içeren 26 maddeden oluşan bir anket geliştirilmiş ve 40 İngilizce öğretmenine uygulanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ve bağımsız grup t testi kullanılarak analizden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular pek çok öğretmenin kültür öğretimini dil öğretimi için çok önemli bulduğunu göstermiştir, fakat deneyimli ve deneyimsiz öğretmenler kültürün öğrencileri motive etmesi, öğrencilerin kendi kültürüne olan bakış açısını değiştirmesi ve hedef kültürü öğretmeden once yüksek seviyede yeterliliğe sahip olma gibi bazı açılarda farklılık göstermiştir. Ayrıca, neredeyse bütün öğretmenlerin kendilerini hedef kültürle özellikle gençlik kültürü ve hedef kültür edebiyatıyla yeterince aşina bulma eğilimi olduğunu göstermiştir. Fakat, onlar kendilerini hedef kültürün değer ve inançları hususunda yeterince aşina olarak değerlendirmemişlerdir. Ayrıca, deneyimli ve deneyimsiz öğretmenler hedef kültürle olan aşinalıkları konusunda günlük hayat ve rutinler, gelenekler ve halk bilim, turistik yerler, öğrencilerin kendi ülkeleri ve diğer ülkelerle olan uluslararası ilişkileri (politik, ekonomik ve kültürel) gibi bazı açılarda farklılık göstermişlerdir. Başka bir çalışmanın mülakat ve öğretmenlerin hedef kültür öğretimini gözlem aracılığıyla tekrarlanabileceği tavsiye edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the perceptions of the English teachers in Turkey towards the role of target culture in learning and teaching a foreign language, and their familiarity with the target culture. Considering that the majority of the English teachers in Turkey are non-native speakers of English and they teach culture either directly or indirectly in their classes, a necessity to analyze their perceptions towards target culture teaching arose. With this purpose, a questionnaire with 26 items including statements focusing on the role and importance of culture teaching, and cultural aspects of the target culture was developed and administered to 40 English Language Teachers. The collected data was analyzed using descriptive statistics and independent samples t-test. The findings of this study revealed that most of the teachers viewed culture teaching as crucial as language teaching; however, novice and experienced teachers differed in some aspects like culture’ motivating students, changing the student’s attitude towards her/ his own culture, and possessing high level of proficiency before teaching the target culture. Besides, it shows that almost all of the teachers have a tendency to view themselves as sufficiently familiar with the target culture especially in youth culture and literature of the target culture; however, they did not view themselves as not sufficiently familiar with the target culture in values and beliefs of the target culture. Also, novice and experienced teachers differed in their familiarity with the target culture in some aspects like daily life and routines, traditions and folklore, tourist attractions, and international relations (political, economic, and cultural) with students’ own country and others. It is suggested that another study can be replicated through using interviews and observations of teachers in the aspect of target culture teaching.

Keywords