İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTDİL BİLGİSİ BECERİSİ VE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2017-18
Number of pages: 151-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknik ve yarı teknik dilbilim terimlerinı bilmek olarak ta ifade edilen Üstdilbilgisi TOEIC ve TOEFL CBT gibi dilbilgisi doğruluğunu ölçen merkezi İngilizce sınavlarında oldukça sıklıkla ölçülmekte olan bir yeterliliktir. Son zamanlarda yapılan ve üst dilbilgisi ve dil yeterliliği arasında pozitif korelasyon bulan çalışmalar ışığında bu çalışma üç sorunsala cevap aramaktadır: i) Hangi üst İngilizce dilbilgisi olguları İngilizce öğretmenliği öğrencileri tarafından ayırtedilebilmektedir? ii) İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin konuşma kaygı düzeyi hangi seviyededir? iii) İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin üstdil bilgisi ve konuşma kaygıları arasında bir ilişki var mıdır? Bu çalışma nicel bir çalışmadır ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri 2017-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 126 İngilizce öğretmenliği öğrencisinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tokunaga (2014) tarafından geliştirilmiş 5 bölümden ve 40 maddeden oluşan Üst Dilgisi Testi ile Horwitz (Horwtiz et. Al, 1986) tarafından oluşturulmuş olan ve 18 maddeden oluşan dil kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonuçları gösterdi ki katılımcı öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kendilerinden yüksek düzeyde üstdilbilgisi becerisi beklenmekte iken orta düzeyde üstdilbilgisi becerisi düzeyine sahipler. Ayrıca yine katılımcıların büyük bir çoğunluğunun konuşma kaygıları orta düzeyde gözlenlenmiştir. Çalışmada üstdilbilgisi becerisi ile konuşma kaygısı arasındaki ters yönlü bir ilişki sadece dilbilgisi değerlendirme testinde gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

The term metalinguistic knowledge that refers to the knowledge of technical and semi-technical linguistics terms has been a highly tested proficiency in high-stake proficiency tests, especially those which assess grammatical accuracy, such as TOEIC and TOEFL CBT. In the light of recent studies showing positive correlation between metalinguistic knowledge and language proficiency, this study aims to investigate two things: i) What metalinguistic features of English can be recognized by ELT students? ii) What is ELT student teachers’ speaking anxiety level? iii) Is there a relationship between ELT students’ metalinguistic knowledge and English speaking anxiety? This is a quantitative study that employs survey method. The data was collected from 126 ELT teacher-students studying at Aksaray University in 2016-2017 academic year spring term through metalanguage test developed by Tokunaga (2014) including five sections, (namely parts of speech; parts of sentences; tenses, voices, and moods; other and grammaticality judgement ) and 40 items and English Language Speaking Anxiety scale with 18 items. The results presented that majority of the students had average level of metalinguistic awareness although they were expected to be competent in metalinguistic knowledge because of the grammar courses they received during their training. It was also seen that majority of the participating students had intermediate level of speaking anxiety. A statistically significant correlation was not observed between metalinguistic knowledge and overall speaking anxiety scores of the participants. However, a negative moderate relationship was obtained in grammaticality judgement test and speaking anxiety.

Keywords