YEMİN METİNLERİNİN DİLSEL ÖZELLİKLERİ

Author:

Number of pages: 128-138
Year-Number: 2017-17

Abstract

Yemin etme ya da ant içme bir göreve başlamak için ön şart olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de birçok meslek grubu göreve başlamadan önce yemin etmektedir. Araştırma bağlamında, bu yemin metinleri sözdizimsel ve anlamsal bağlamda nasıl düzenlenmiştir? Konuşma hangi ortamda ve ne zaman gerçekleşmektedir? Konuşmacı ve alıcı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Bu metinlerin dilsel özellikleri nelerdir? Neden yemin edilir? Bu metinlerin hukuki bağlayıcılığı var mıdır? Çalışmada bu sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır.Araştırmanın amacı yemin eden kişinin alıcıya yaklaşımını ve alıcı üzerinde etki yaratmak için nasıl bir dil kullanımına başvurduğunu çözümlemeye çalışmaktır. Araştırmada söylem çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Sözcelem kuramı çerçevesinde “yemin ederim”, “andiçerim” diye konuşmasını tamamlayan konuşucunun konuşması karşısındaki tutumu ele alınmıştır. Benveniste’in deyimiyle sözcelem bağlamında “konuşucu-dil-bağlam arasındaki karşılıklı ilişki” nasıl gerçekleşmektedir? Yemin metinlerinin incelenmesi sonucunda bu metinlerin kendine özgü bir düzenleniş şeklinin olduğu, yemin eden kişinin konumuna ve amacına göre sözcük seçiminde titizlikle davranıldığı gözlemlenmiştir. Her bir yemin metninin belirli bir kesim tarafından dile getirildiği görülmüştür. Metinlerin içeriğinin konuşmacının söylediklerinin inandırıcı olacak ve alıcıda önemli bir etki yaratacak şekilde oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Swearing is considered a prerequisite for starting a new job. Many occupational groups in Turkey swear before starting a job. In the context of research, how are these texts formed in syntactic and semantic terms? In which environment and when does the conversation take place? What is the relationship between the speaker and the recipient? What are the linguistic features of these texts? Why does one swear or are these texts legally binding? This study has tried to answer such questions.The purpose of the study is to analyze the approach of the swearing person to the recipient and the type of language that he/she uses to make an impact upon the recipient. Discourse analysis method was used in the research. The attitude of the speaker who completed his speech, I swear was dealt in the framework of the theory of enunciation. In the words of Benveniste, the question of how the “reciprocal relationship between the speaker-language-context” is realized? As a result of the examination of the oath texts, it has been observed that these texts have a specific arrangement and the selection of lexical items is treated meticulously according to the position and purpose of the person who oaths. It has been seen that each text of the oath is expressed by a certain group. It has been also found that the content of the texts is constructed in such a way that will make the words of the speaker believable and have a significant effect upon the recipient.

Keywords