TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ VERMEKTEKİ YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 36-56
Year-Number: 2017-19

Abstract

Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında “medya okuryazarlığı eğitimi” vermekte olan Türkçe öğretmenlerinin medya okuryazarlığı yeterliklerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde hazırlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmanın katılımcılarını MEB’e bağlı kamu kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren ve Medya Okuryazarlığı dersini veren 153 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Medya Okuryazarlığı Eğitimi Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. 5’li likert olarak geliştirilen ölçek 4 alt boyut ve düz hazırlanmış toplam 31 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın problem sorularına ilişkin ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:İlk problem sorusuyla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerinin “Medyayı ve medya iletilerini gözlemleme eleştirme ve analiz etme” becerisi bakımından “kısmen yeterli” (5 puan üzerinden 2,87) düzeyde oldukları belirlenmiştir. İkinci problem sorusuyla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerinin “Medyayı eğitimin standart bir aracı olarak kullanma” becerisi bakımından “kısmen yeterli (5 puan üzerinden 3.28)” düzeyde oldukları belirlenmiştir. Üçüncü problem sorusuyla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerinin “Güncel ve akademik konuları değerlendirmede medyayı kullanma becerisi” bakımından “kısmen yeterli (5 puan üzerinden 2.90)” düzeyde oldukları belirlenmiştir. Dördüncü problem sorusuyla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerinin, “Bireysel veya toplumsal etkinliklerde medya metinleri üretme ve değerlendirme yeterliği” bakımından “kısmen yeterli (5 üzerinden 2.79 )” başarı düzeyinde oldukları belirlenmiştir. Beşinci problem sorusuyla ilgili olarak, 4 boyutta incelenen medya okuryazarlığı yeterliği başarı ortalaması bakımından “kısmen yeterli (5 üzerinden 2.96) oldukları belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bu bulgular, Türkçe öğretmenlerinin eğitim kurumlarında etkili medya okuryazarlığı eğitimi verebilmek için teorik ve pratikte istendik düzeyde donanıma sahip olmadıklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

The objective of the present study was to determine the media literacy competencies of Turkish language teachers who instruct media literacy education in educational institutions. The study was conducted with the survey model. The survey model is a research approach that aims to describe a past or present phenomenon as is. The study participants included 153 Turkish language teachers who instructed media literacy courses in public educational institutions. The Media Literacy Education Competency Scale was used as the data collection instrument in the study. The scale, which is developed as a 5-point Likert scale, includes 4 sub-dimensions and a total of 31 positive items. The results obtained in the study with respect to the research questions were as follows:It was determined that Turkish language teachers were partially competent (2.87 out of 5 points) based on their skills to “observe, criticize and analyze the media and media messages” regarding the first research question.It was determined that Turkish language teachers were partially competent (3.28 out of 5 points) based on their skill to use the media as a standard educational tool regarding the second research question.It was determined that Turkish language teachers were partially competent (2.90 out of 5 points) based on their skill to use the media in evaluating current and academic issues regarding the third research question.It was determined that Turkish language teachers were partially competent (2.79 out of 5 points) based on their competence in producing and evaluating media texts at individual or community events regarding the fourth research question.Regarding the fifth problem question, it was determined that the Turkish language teachers were partially competent (2.96 out of 5 points) based on their average media literacy competency achievements analyzed in 4 dimensions.The study findings demonstrated that Turkish language teachers did not have adequate theoretical and practical competency to provide effective media literacy instruction in educational institutions.

Keywords