ETKİLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARI VE KİTAP ÇAĞRIŞIMLARI: EKOÇ TEKNİĞİ

Author:

Year-Number: 2017-20
Number of pages: 312-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitap okuma alışkanlığının öğrencilere nasıl kazandırılacağına dair dünyanın birçok yerinde çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması için farklı yöntem ve teknik uygulanmasına rağmen hala istenilen düzeye gelinemediğini ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu bağlamda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması bütün eğitim ve öğretim sistemlerinin üzerinde durması gereken en önemli konuların başında yer almaktadır. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı okul öncesi dönemde başlatılması gereken bir süreç olarak görülmektedir. Kitap okuma ile ilgili süreç ne kadar erken yaşlarda başlarsa öğrencilerin kitaba olan ilgilerinin oluşması da o kadar hızlanmış olacaktır. Bu bağlamda kitap okuma alışkanlığının sistemli bir şekilde belli bir program dâhilinde uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını geliştirmek amacıyla Türkçe öğretmen adaylarına dönem içerisinde kitap okutulmuştur. Okutulan kitaplarla adayların daha önce okuduğu kitap ya da filmleri ilişkilendirme ve çağrışımlarını yapmaları istenmiştir. Bu çalışma betimsel olup tarama modelindedir. Çalışmada Seksen Günde Devri Âlem, La Fontaine’den Masallar, Billur Köşk Masalları, Define Adası, Pinokyo, Yalnız Efe ve Falaka adlı kitaplar öğrencilere okutulmuştur. Çalışmanın sonucunda cinsiyete göre çağırışım/ilişkilendirme durumuna bakıldığında toplamda 106 çağrışım, özelde ise okutulan kitapların kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla çağırışım yaptıkları görülmüştür. En fazla çağırışım yapan kitaplara bakıldığında ise Billur Köşk Masalları ve La Fontaine’den Masallar adlı kitapların on dokuzar kitap; Yalnız Efe adlı kitabın ise beş film çağrıştırdığı; en az çağırışım yapan kitapların ise Define Adası(9), Falaka(9) ve Yalnız Efe(9), en az film çağrıştıran ise Define Adası(1film) adlı kitaplar olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Reading habits are discussed in many parts of the world. Although there are many methods and techniques applied to the students to gain this habit, there are many studies that show that they cannot reach the desired level. For this reason, the acquisition of reading habits is one of the most important points to be emphasized on all education and training systems. Therefore, reading habit is a process that needs to be started in preschool period. For this reason, the earlier the process of reading the book starts, the more students’ formation of interest in books will accelerate. In this context, it is necessary to systematically apply the book reading habits within a certain program. In this study, in order to improve the attitudes of the students towards reading, it is aimed to reveal the associations of books or films that the candidates have already read and the books taught to the Turkish Teacher candidates. This study is descriptive and in the screening model. In this study, Seksen Günde Devri Alem, La Fontaine Masalları, Billur Köşk Masalları, Define Adası, Pinokyo, Yalnız Efe and Falaka were taught to students. As a result of the study, it is observed that there are 106 associations in totally, in particular it has been observed that the books were taught by the girls were more connoting than the male students. When you look at the books that make the most associations, it has been determined that Billur Köşk Masalları and La Fontaine Masalları were made association nineteen books, Yalnız Efe was made association five movies and at the same time at least associative books are Treasure Island ( 9 books were made associations), Falaka ( 9 books were made associations), Yalnız Efe( 9 books were made associations) and at least movie associative book is The Define Adası ( 1 movie was made association).

Keywords