YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK YAPIM BİLGİSİ EĞİTİMİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 266-288
Year-Number: 2018-22

Abstract

Sözcük yapım bilgisi eğitiminin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama becerisi üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 26 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın uygulama süreci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 03.04.2017 tarihinde başlayan B2 kurundaki öğrencilerle bu kur tamamlanana kadar geçen 8 hafta içerisinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında Türkçede sözcük yapımında sıklıkla görev alan 25 yapım eki belirlendikten sonra bu eklerin her birine 2 şer ders saati ayrılmış, bu saatlerden ilk saat öğretim ikinci saat ise alıştırma-pekiştirme çalışmaları için kullanılmıştır. Toplanan veriler ve analizler, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yapım eki öğretiminden önemli ölçüde istifade ettiklerini ve bu öğretimi alan grubun okuduğunu anlama başarısı bakımından daha başarılı sonuçlar elde ettikleri ortaya çıkarmıştır. Ayrıca okuduğunu anlama bakımından elde edilen başarıda öğrenenlerin ana dillerinin kökeni ve yapısının da etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu başarının ortaya çıkmasında öğrenenlerin sözcük yapım bilgisine dayalı bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin etme stratejisini kullanmaları etkili olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to reveal the impacts of word creation knowledge teaching on vocabulary of the students learning Turkish as a foreign language, and the research was performed with the use of quasi-experimental design with pre-test and post-test control group, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 26 foreign students learning Turkish at B2 level at Ondokuz Mayıs University in 2016-2017 academic year. The application process of the research was carried out within the last 8 weeks until the completion of the educational program for the students at B2 level, which started on April 3, 2017 in Turkish Teaching Practice and Research Center at Ondokuz Mayıs University. The collected data and analyses have shown that the students learning Turkish as a foreign language benefited significantly from the derivational morpheme teaching, that the reading competence of the experimental group improved more effectively than the control group. It has also been determined that learners' success in terms of reading competence was influenced by the origin and structure of their native languages. It is believed that using the strategy of guessing meaning of unknown words based on word creation knowledge by learners has an impact on this achievement.

Keywords