SÖZ SANATLARI VE REKLAM ÇEVİRİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

Author:

Number of pages: 107-123
Year-Number: 2018-25

Abstract

Reklam kaçınılmaz olarak günümüzün uluslar ve kültürlerarası bir iletişim aracıdır. Bu iletişim aracı çeviri sayesinde sağlanmış ve sınır ötesi bir pazar yaratmıştır. Reklam çevirisi görsel-işitsel çeviri türü içine girer. Reklam metni işlemsel ve işitsel-araçsal metin türleri içinde yer alır ve dilin çağrı işlevini üstlenir. Reklamı dikkat, ilgi, arzu ve satın alma sözcükleriyle açıklanabilir. Alıcıyı ikna etme ve inandırma söz konusudur. Reklam dili kısa, özlü, çapıcı, etkileyici ve simgeseldir. Duyu ve duygulara hitap eder. Reklam dilsel, kültürel, toplumsal, ideolojik değerler dizgesi içerir. Alıcıda çağrışımlar uyandırır. Etkileyicidir. Reklam dili yaratıcıdır. Bu yaratıcılık reklamın sanat yönüne vurgu yapar. Reklam bir satış sanatıdır. Reklam dilin söz sanatlarını içinde barındırır. Sözbilimin bütün ikna tekniğini kullanır. Amaç reklamın kaynak dil ve kültürde yarattığı etkiyi, erek dil ve kültürde de yaratmaktır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacını televizyon reklamlarındaki söz sanatlarını incelemek, çevirisinde ortaya çıkan sorunları saptamak ve uygulanan çeviri yöntemlerini belirlemek oluşturmaktadır. Bu bağlamda sözbilimden hareketle söz sanatları mecaz, anlam, ses, yapı ve biçim bakımından incelenmiştir. Her bir söz sanatına reklamlardan örnek verilmiştir. Söz sanatlarından anıştırma, abartı, yineleme ve tezat sanatlarının sıklıkla kullanıldığı dikkat çekmiştir. Reklamda söz sanatlarının çevirisi bir güçlük olarak ortaya çıkmıştır. Reklam çevirisinde uyarlama ya da yeniden yazma yöntemimin kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Advertising is inevitably an international and intercultural communication tool today. This communication tool has been provided by translation and has created a cross-border market. Advertising translation is a type of audiovisual translation. Advertising text is included in operational and auditory-instrumental text types and perfoms the vocative function of the language. The advertisement can be explained by using the words attention, interest, desire and purchase. The main issue is to persuade and convince to buy the product or service. The language of advertising is short, concise, impressive and symbolic. It addresses senses and emotions. It contains a system of linguistic, cultural, social, ideological values. It evokes connotations for the receiver and it is impressive. Its language is creative and this creativity emphasizes the artistic aspect of the advertising as it is an art of selling. The language of advertising is composed of the figure of speech. The technique of convincing of the rhetoric is used in advertising. The aim is to create the effect of advertising in the target language and culture, as in the source language and culture. From this point of view, the purpose of the study is to analyze the figure of speech of television advertising, to identify the problems that occur in translation and to determine the translation strategies applied. In this context, the figure of speech was analyzed in terms of metaphor, meaning, sound, structure and style. Examples from advertising were given for each figure of speech. It has been noted that allusion, hyperbolism, repetition and contrasting are frequently used in advertising. Translation of figure of speech in advertising has emerged as a challenge. It was observed that the method of adaptation or rewriting were used in advertising translation.

Keywords