Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar

Author:

Number of pages: 104-124
Year-Number: 2019-29

Abstract

Terimler uzmanlık alanlarında kullanılan ve bu alanlarda çalışan kişiler arasında iletişimi kolaylaştıran sözcüklerdir. Hukuk metinleri de alana ait terimlerin sıklıkla kullanıldığı uzmanlık metinleridir ve bu metinlerin çevirisinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri terim sorunudur. Bu alana ait bazı terimlerin anlamsal olarak birbirine çok yakın olması, erek dilde ve kültürde tam karşılığının olmaması ya da hiç olmaması çevirmenlerin çeviri sürecinde karşılaştıkları önemli sorunlardandır. Türk ve Fransız hukuk dilinde suç terimine anlamsal olarak çok yakın olan terimler kullanılmaktadır. Türkiye ve Fransa’nın hukuk dili karşılaştırıldığında, bu ülkelerin hukuk sistemlerinin farklılığından dolayı söz konusu terimlerin çevirisinde eşdeğerlik sorunuyla karşılaşılmaktadır. Araştırmanın amacı, her iki ülkenin hukuk dilinde suç anlamına gelen terimleri incelemek, bu terimlerin erek dile aktarımı sürecinde çevirmenlerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek, çeviride eşdeğerlik sorunlarını tartışmak ve karşılaşılan sorunlara olası çözüm önerileri sunmaktır.

Keywords

Abstract

The terms are used in the fields of expertise and facilitate communication between people working in these fields. Legal texts are also specialized texts where the terms of the field are frequently used and one of the important problems encountered in the translation of these texts is the term problem. The fact that some terms in this field are semantically close to each other or they have neither equivalent nor exact equivalent in the target language and culture is one of the important problems faced by translators during the translation process.In Turkish and French legal language, terms that are very close to the term crime are used. When Turkish and French legal language compared, we are facing with the equivalence problem in the translation of the relevant terms due to the differences in the legal systems of these countries. The study aims to examine the terms meaning crime in the legal language of both countries, to identify the problems faced by translators in the process of translating these terms to the target language, to discuss the equivalence problems in translation and to propose solutions to the problems encountered.

Keywords