ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN GÜNLÜK YAŞAMA İLİŞKİN ETKİNLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 55-70
Year-Number: 2013-1

Abstract

Ana dili öğretiminde hedeflenen kazanımların çocuk tarafından içselleştirilmesi ve beceriye dönüştürülmesi dersin işlenişinde yapılan etkinliklere bağlıdır. Bunlar, çocuğun yaşantısı ve anlam evreniyle örtüşmelidir. Çünkü ana dili eğitiminde anlamlı ve kalıcı bir öğrenme, uygulamaların bireyin günlük yaşamında bir karşılık bulmasıyla ilintilidir. Okul türü öğrenmelerin günlük yaşama aktarılması da buna bağlıdır. Ayrıca yaşamdan kopuk ana dili çalışmaları, soyut bir yapıya bürünebilir ve öğrenen açısından yalnızca etkinlikler yığınına dönüşebilir. Bu nedenle günlük yaşam, Türkçe öğretiminin genel ve özel amaçlarına ulaşması amacıyla hazırlanan öğretim programlarının yapılandırılmasında, metinlerin seçiminde, etkinliklerin hazırlanmasında göz ardı edilmemesi gereken önemli bir ögedir. Bu çalışmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve farklı yayınevleri tarafından hazırlanan 9 ortaokul (5-8. sınıflar) Türkçe dersi öğrenci çalışma kitabında yer alan günlük yaşama ilişkin etkinlikler incelenip değerlendirilmiştir. Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki günlük yaşama ilişkin etkinlikler nicel ve nitel yönden eksikliklere sahiptir. Bu konuyla ilgili etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’na ait Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarında daha fazla bulunmaktadır. Özel yayınevleri, bu tür etkinliklere daha az yer vermektedir. Etkinlikler, genellikle görsel okumaya dayandırılmaktadır. Ayrıca, günlük yaşama ilişkin etkinliklerin sınıf düzeylerine dağılımı dengeli değildir. Bu alana ilişkin etkinlikler. Türkçe dersi öğretim programlarındaki kazanımlara koşutluk göstermemektedir. Dolayısıyla bu tür etkinlikler öğretim programlarına uygun biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.

Keywords

Abstract

Achievements that targeted in the mother tongue education for internalization and to converted ability by the child depends on the activities that carried out in the handling course. These must match the child's life and universe of meaning. Because in the mother tongue education, meaningful and lasting learning is reacted positively correlated with practices that response to an individual's daily life. Type of school learning to be transferred into daily life depends on it. Mother tongue that detached from life can impersonate abstract structure and turn into a pile of activities. So, daily life is an important element in structuring program of Turkish language teaching, reaching its general and private purposes, preparation of activities and the selection of the texts. In this study, activities that related to daily life in the secondary school (5-8 classes) 9 student’s Turkish lesson’s workbooks which confirmed by Ministry of Education in the 2012-2013 academic year were evaluated. Activities that related to daily life in the Turkish lesson student’s workbooks have quantitative and qualitative deficiencies. Activities that related to this issue in the Turkish course student’s workbooks of the Ministry of Education are more than others. Activities are often based on visual reading. In addition, the activities about daily life is not balanced distribution of grade level. Activities related to this field does not show parallelism to the Turkish teaching program’s gains. Therefore, such activities should be restructured appropriate to the education programs.

Keywords