YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA PROGRAM, YÖNTEM, ÖĞRETİM MATERYALİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SORUNU: BELARUS ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-6
Number of pages: 94-112
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınması ve yakaladığı siyasi istikrar Türk diline, kültürüne ve ülkemize olan ilginin artması süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak, Türkçeye karşı ilgi dünya ölçeğinde geçmiş yıllara oranla hızla artmaktadır(Yıldız ve Tunçel, 2011).Türkçenin eskiye oranla daha fazla ilgi gördüğü ülkelerden biri de Belarus’tur. Belarus’ta Türkçe öğretimi 1994 yılından itibaren başlamıştır. İlk olarak Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde 8 öğrenci ile seçmeli yabancı dil olarak başlayan Türkçe öğretimi, 2012 itibarıyla Belarus’un başkenti Minsk’te beş ayrı üniversitede, Baranoviçi şehrinde bir üniversitede olmak üzere altı farklı üniversitede üç yüzden fazla öğrenciyle birinci ve ikinci yabancı dil olarak öğretilmeye devam etmektedir. Bu çalışmanın Belarus bağlamında Türkçe öğretimi alanında mevcut sorunlara ışık tutması, dikkat çekmesi ve benzer, daha detaylı bilimsel çalışmalar yapılmasının önemini gündeme getirmesi beklenmektedir. Sorunların Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği diğer ülkelerdeki sorunlarla benzerlikler gösterebileceği varsayılarak çalışmada belirtilen çözüm önerilerinin kısmen de olsa diğer ülkedeki YDTÖ ortamlarına katkı sağlaması umulmaktadır. Bu betimsel çalışmanın amacı Belarus örneği bağlamında 2012 yılı itibarıyla YDTÖ alanında karşılaşılan sorunları YDTÖ programının amaçları, içeriği, yöntem ve materyalleri, değerlendirme süreçleri olmak üzere dört ana başlık altında ele almak ve sorunlara YDTÖ öğretimi süreçleri bağlamında çözüm önerileri sunmaktır.

Keywords

Abstract

In recent years, Turkey's economic development and political stability makes a substantial contribution to the process of increasing interest to our country and culture. As a natural consequence, is rapidly increasing worldwide interest in Turkish than in past years. Belarus is one the countries in which the interest increased in Turkish. The history of Turkish education in Belarus began in 1994. First, at the Minsk State Linguistic University with 8 students Turkish courses were put in the program as elective courses. In 2012 Turkish is being taught as a foreign language at 6 different universities in Belarus. More than two hundred students are learning Turkish as a first and second foreign language. One of the problems that is met in Belarus is the lack of experienced teachers in the field of teaching Turkish as a foreign language. Another problem is a lack of a teaching curriculum with clearly defined dimensions in terms of goals, content and evaluation methods (Yıldız andTunçel, 2011). This study aims to highligt the importance of conducting similar studies in the field of teaching Turkish as a foreign language. The aim of this descriptive study is to discuss the problems faced in the processes of teaching Turkish as a foreign language in the context of Belarus and to offer suggesstions to these problems.

Keywords