İKİDİLLİ TÜRK ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FRANSA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
Year-Number: 2015-8

Abstract

Bu çalışma Fransa’da bazı devlet okullarında öğrenim gören ilköğretim öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi seçkisiz olmayan amaca dayalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup ölçeği doldurmayı kabul eden 109 ilköğretim öğrencisi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma tarama türünde yürütülmüştür ve veri toplama aracı olarak Özmusul (2011) tarafından geliştirilen, dörtlü Likert tipinde hazırlanmış, 18 maddeden oluşan “Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma durumları, öğrencilerin cinsiyetine göre erkeklerin lehine anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Ayrıca bazı istisnalar dışında öğrencilerin sınıf düzeyi ve yaşları arttıkça genel olarak bilişim teknolojilerinden yararlanma durumlarının arttığı gözlenmiştir. Bunlara ilave olarak öğrencilerin bilgi edinme, araştırma inceleme faaliyetlerini daha çok Fransızca, kendini ifade etme ve iletişim becerilerinde Türkçeyi diğer kullanım alışkanlıklarına göre daha çok tercih ettikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was conducted in survey model to investigate information and communication technologies (ICT) usage levels of bilingual Turkish students that being educated in several elementary state schools in France in terms of some variables. The sample was determined as purposive sampling method that is a non-random sampling method and all the participants were asked to participate the study. Hereby sample included 109 elementary school students who had agreed to participate the study. “The Utilization of Information and Communication Technologies Scale” that developed by Özmusul (2011) was used for data collection. The scale included 18 items and prepared in fourth-Likert-type. The findings of the survey revealed significant differences between the genders in favor of male students. Also, with some exceptions, in general the survey revealed grade level and age of the students increased jointly with increment of the ICT usage levels. Moreover, according to the findings students mostly preferred French in access to information and research-analysis activities than the other activities; on the other hand mostly preferred Turkish in self-expression and communication activities than the other activities.

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Keywords