BİR ROMAN İNCELEMESİNDE OKUYUCULARIN ÇEŞİTLİ BAKIŞ AÇILARININ OYNADIĞI ROL: OKUR MERKEZLİ ELEŞTİRİ VE KİŞİSEL KURGU TEORİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 43-50
Year-Number: 2015-9

Abstract

Bu çalışmanın temel hedefi, “Edebiyat Oturumları” olarak adlandırılan ve sekiz hafta boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen oturumlar aracılığıyla, İngilizce öğrenen bir grup öğrencinin özerk okuyucu nitelikleri yardımıyla bir romanın detaylı analizine ilişkin bakış açılarını keşfedebilmektir. Çalışma, Kişisel Kurgu Teorisi ve Okur Merkezli Eleştiri yaklaşımlarının varsayımlarını asli yöntemler olarak bünyesinde bulunduran bir işlemin uygulanmasına dayanmaktadır. Atfedilen oturumlarda incelenen roman Jane Austen’ın Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) adlı eseridir ve çalışmaya 2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Hazırlık Okulunda öğrenim gören ve ileride eğitim alacakları bölümler İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği olan 10 öğrenci katılmıştır. Bir romanın incelenmesi konusuna ilişkin katılımcıların çeşitli yaklaşımlarını ortaya çıkarmak hedefiyle kendilerine öncelikle bir anket uygulanmıştır. Bunu takiben, edebiyat oturumları düzenlenerek öğrencilerin bu oturumlarda tartışılan konulara değin fikirlerini içeren yorum metinleri toplanmış, öğrencilerin hemfikir olduğu ve de olmadığı noktalar tablolar aracılığıyla görsele aktarılmıştır. Oturumlardan önce uygulanan anketin sonuçlarının analizi, her oturumdan sonra toplanan yorum metinleri ve çalışma içerisinde aktarılan tablolar, katılımcıların özerk okuyucular olarak kendilerinde gördükleri değişimleri gözlemlemelerinde oldukça faydalı olmuştur. Bunların ışığında, bu çalışma, sonuçlarıyla birlikte, aynı konuya ilişkin daha fazla katılımcı ile gerçekleşen çalışmalar için öncü olabilme niteliğine sahiptir.

Keywords

Abstract

The primary goal of this study is to find out perspectives of a group of English language learners as autonomous readers upon a detailed examination of a novel throughout eight sessions named as “literature sessions” held on a weekly basis. The study is based on the implementation of a process incorporating the assumptions of Reader- Response Approach and Personal Construct Theory as the fundamental means in its essence. The novel examined during the sessions referred was Pride and Prejudice by Jane Austen and the participants consisted of 10 prospective ELT and ELL Departments students attending sessions at Istanbul Aydın University English Preparatory School in 2012 -2013 Academic Year. A questionnaire administered that aimed to find out the attitudes of the participants to the act of reading a novel from many aspects was given at first. Following that, literature sessions were held and written responses of the learners about the topics discussed were collected and the points on which they agreed or disagreed were illustrated with the help of tables. The analysis of the results of the questionnaire given before the sessions, the response papers collected and the tables presented in the study were very serviceable in making an observation of the shift in their perspectives of themselves as independent readers. This being the case, this study with its results may be an initiative for other studies concerned with the same issue with more participants.

Keywords