YABANCI DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARI VE ONLARIN TÜMEVARIM/TÜMDENGELİM ÖĞRENME ŞEKLİ TERCİHLERİ

Author:

Number of pages: 72-87
Year-Number: 2016-10

Abstract

Kaygı yabancı dil öğrenimi üzerinde önemli etkilere sahip olan faktörlerden biridir. Bu tür bir kaygının sebepleri bir çok farklı nedenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Öğrenme şekli, dil öğrenimi üzerinde çok büyük etkisi olduğu düşünülen faktörlerden bir tanesidir. Bu küçük çaplı çalışmanın amacı da Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulundaki orta seviyeli öğrencilerin Dil öğrenme kaygıları ile Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şekli tercihleri arasında muhtemel bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmaya 33 öğrenci katılmıştır ve 2 adet anket (Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği ve Tümevarım/Tümdengelim Öğrenme Şekli anketi) uygulanmıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (n=15) orta seviyede kaygı duyduğu tespit edilmiştir ve sadece 8 öğrencinin kaygı seviyesinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ayrıca her iki Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şeklinin de neredeyse eşit derecede tercih edildiği tespit edilmiştir (Tümevarım/Tümdengelim Mean=41.51, Tümevarım Mean=24.12, Tümdengelim Mean=17.32). Sonuç olarak da öğrencilerin Yabancı Dil öğrenme kaygıları ile onların Tümevarım/Tümdengelim öğrenme şekli tercihleri arasında önemli bir ilişki bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

Anxiety is considered to among the factors influencing Foreign Language Learning (FLL) performance, which has intriguing researchers. Learning style is one of these factors which are thought to have great influence on language learning. The purpose of this small scale study was to investigate possible relationship of Foreign Language anxiety and Deductive/Inductive language learning style preferences of the Elementary level students at Çağ University Preparatory School. 33 students participated in this study and 2 questionnaires (FLCAS and Inductive/Deductive Learning Style questionnaire) were given to the participant students. The majority of the students (n=15) were found to have average level of anxiety, and only 8 students showed low-level of anxiety. It was also found out that the participant students of this study have both deductive and inductive learning styles although deductive style was slightly higher than the inductive one. (Deductive/Inductive, Mean=41.51, Deductive Mean=24.12, Inductive Mean=17.32). Finally, when the relationship between the Foreign Language Anxiety and Deductive/Inductive Learning Styles investigated, no significant relationship was found between them.

Keywords