ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONUŞMA BECERİSİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 120-131
Year-Number: 2017-19

Abstract

Konuşma eylemi insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda insanlar arasındaki iletişimi sağlayan en yaygın ve en önemli araçtır. İnsanlar arasında iletişim çoğunlukla konuşma yoluyla sağlanır. Konuşma becerisi ise, ilkokuldan itibaren belli bir eğitim ve uygulamadan geçilerek geliştirilen, çoğu zaman zorlanılan, fakat en fazla ihtiyaç duyulan beceri olduğu için özellikle ilköğretim çağındaki öğrencilere sonradan sıkıntı çekmemeleri için nitelikli şekilde verilmelidir. Tutum kavramı ise bireylerin ve öğrencilerin nesnelere, fikirlere, olaylara, kurumlara ve diğer insanlara ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını organize eden bir eğilimdir. Konuşmaya karşı ortaokul öğrencilerinin zaman zaman olumsuz tutum ve davranışlarının olduğu gözlenmektedir. Ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine karşı davranışlarının sebebini ortaya koymak açısından da bir tutum ölçeğine ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin konuşma becerisine yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında rastgele belirlenen iki ortaokulda öğrenim gören 210 öğrenciden elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre 27 maddeli 2 alt boyutlu 5’li likert tipinde bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan iç tutarlılık çalışmasında ölçeğin Cronbach Alfa İç Tutarlılık katsayısı 0,812 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları; birinci boyut olan “Konuşma Becerisine Yönelik İlgi ve Sevgi” boyutu için .865 ikinci boyut olan “Konuşma Becerisine Karşı Kaygı ve Endişe” boyutu için .730’dur. Bu durumda ölçeği oluşturan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğu ve ölçmek istediği tutumu yansıttığını söylemek mümkündür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılabilir.

Keywords

Abstract

Speech action is considered as an indispensable element of human life. It is also the most common and most important means of communicating between people. Communication between people is often through speech. Speaking skills should be given qualitatively to students in the elementary school age in particular, so that they are not distressed later, as it is often difficult, but often necessary, skill developed through a certain training and practice from primary school.The concept of attitude is a tendency that organizes the emotions, thoughts and behaviors of individuals and students about objects, ideas, events, institutions and other people. It is observed that the negative attitudes and behaviors of the middle school students from time to time against speech. An attitude scale is also needed in order to reveal the reason of the behavior of the middle school students towards the speech skill.The aim of this study is to develop a valid and reliable attitude scale consisting of Likert-type items to measure the attitudes of middle school pupils to speaking skills. The data of the study were obtained from 210 students who attended two secondary schools randomly determined during the academic year of 2015-2016. According to the results of the exploratory factor analysis, a scale of 27 items with 2 sub-dimensions likert type was obtained. In the internal consistency study conducted to determine the reliability of the scale, the Cronbach Alpha Internal Consistency coefficient was found to be 0.812. Internal consistency coefficients of your scale; For the dimension of Interest and Love for Speech which is the first dimension, .865 for the dimension of Anxiety and Anxiety Against Speech which is the second dimension of .865. In this case it is possible to say that the items forming the scale are consistent with each other and reflect the attitude that they want to measure. As a result of the results obtained, it can be concluded that your scale is valid and reliable.

Keywords