İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL DİL ÖĞRENME YAŞI VE DİL SINIFI MEVCUDU

Author:

Number of pages: 281-301
Year-Number: 2018-23

Abstract

Yabancı dil öğretiminde uygun yaşın ve dil sınıfı öğrenci sayısının ne olduğunu araştıran bu çalışmada İngilizce öğretmenlerinin görüşlerine yer verilmiştir. Literatür taraması yapılarak, farklı araştırmacıların ortaya koymuş olduğu dil öğrenme yaşı ve ideal dil sınıfı öğrenci sayısına ilişkin bilgiler ile birlikte İngilizce öğretmenlerinin dil öğrenme yaşına ve dil sınıf öğrenci sayısına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın katılımcıları devlet okulları ve özel okullarda çalışan maksimum çeşitliliğe dayalı ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 28 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninin kullanıldığı çalışmada içerik analiz yönetim ile veriler analiz edilmiştir. Uygun yabancı dil öğrenme yaşına ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamına yakınının (%96) sekiz yaş ve altında yabancı dil eğitimine başlanması gerektiği yönünde görüş bildirdikleri en fazla da 4-5 yaşına denk gelen okulöncesi dönemde yabancı dil eğitimine başlanması gerektiği yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür. Öğretmenler erken yaşlarda öğrencilerin merak ve ilgisi üst düzeyde olacağı için yabancı dil öğretiminin daha etkili olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre anadili öğrendikten sonra yabancı dil öğretimi daha etkili olacaktır. Çalışmanın diğer bir odak noktası olan ideal dil sınıfındaki öğrenci sayısına ilişkin çalışmaya katılan öğretmenlerin tamamı öğrenci sayısının 20’den az olması gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların önemli bir kısmı uygun dil sınıfı öğrenci sayısının 15 olması yönünde görüş bildirmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to identify the ideal age and classroom size with the opinions of foreign language teachers. In this study a through examination of the literature and the opinions of foreign language teachers about the ideal foreign language learning age and classroom size are given. The work group of the study is composed of 28 foreign language teachers selected according to maximum variation sampling method from different public and private schools. Phenomenological research design, one of the research designs among qualitative researches was used and content analysis was utilized in the analysis of the data. As the findings of the study, when the opinions of foreign language teachers are examined, almost all (%96) of the foreign language teachers stated that children must start learning a foreign language before the age of eight. The teachers in the work group mostly stated that children should start at preschool time when they are 4 or 5. The participant teachers stated that as the children’s are more curious and eager at early ages, teaching a foreign language will be more effective. According to teachers, children must learn a foreign language after they have learned their mother tongue. The other focus of the study was the ideal classroom size and all the teachers were in agreement that there must be at most 20 students in a language classroom. An important ratio of the teachers declared that there must be 15 students in an ideal language classroom.

Keywords