Türkçe Öğretiminde Yazınsal Nitelikli Metinlerin Önemi: Bir Olgubilim Çalışması

Author:

Number of pages: 01-15
Year-Number: 2020-33

Abstract

Anadili öğretimi, ilköğretim süreciyle başlayan ve bütün derslerin başarısını etkileyen önemli bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, düşünen, duyarlı ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilk çocukluk dönemlerinden itibaren kitap-çocuk etkileşiminin kurulabilmesi önemlidir. Bu etkileşimin kurulabilmesi, Türkçe öğretiminde öğrencilerin ilgi, gereksinim ve dil evrenlerine uygun metinlerin etkili bir şekilde kullanımına bağlıdır. Bu çalışma da, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitabına metin seçiminde çocuk edebiyatı ürünlerinin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma çerçevesinde olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma, 2018-2019 eğitim yılı bahar dönemi Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4.sınıf Türkçe öğretmeni adaylarından oluşan bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazından elde edilen bulgularla birlikte değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları, yazınsal nitelikli metinlerin çocuğun gelişim sürecinde önemli rol oynadığını belirtmektedirler. Bu nedenle Türkçe öğretiminde metin seçimi titizlikle yapılmalı, öğretmenler hem öğretimin hem de dersin amacına, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine, ilgi ve beğenilerine, gereksinim ve yaşantılarına uygun, türünün en iyi örnekleri olan farklı metin türleriyle öğrencileri buluşturmalıdırlar.

Keywords

Abstract

Native language instruction covers an important process that starts with the primary education process and affects the success of all courses. In this process, it is aimed to raise individuals who have developed comprehension and expression skills, who are thinking, sensitive and have acquired a reading culture. For this purpose, it is important that the book-child interaction can be established from the early childhood. The establishment of this interaction depends on the effective use of texts in accordance with the interests, needs and language universes of Turkish language teaching. In this study, it is aimed to determine the opinions of Turkish teacher candidates about the use of children's literature products in the selection of text to Turkish textbook. This research is designed as a phenomenology research within the framework of qualitative research. Interview form was used in the research. The data obtained from the interview form which was used as a data collection tool was examined by content analysis technique. The study was conducted with a working group consisting of 4 th grade Turkish teacher candidates from Aksaray University Faculty of Education in the spring term of 2018-2019 academic year. The study group was determined by purposeful sampling method. The findings of the study were evaluated together with the findings obtained from the literature. Prospective teachers state that literary texts play an important role in the child's development process. For this reason, the choice of text should be meticulously done in Turkish teaching, and teachers should bring together the different types of text which are the best examples of their genre in accordance with the purpose of both the teaching and the course, the age and development levels, interests and tastes of the children, their needs and experiences.

Keywords