E-ISSN:2342-0251

Türkçe Öğretiminde Yazınsal Nitelikli Metinlerin Önemi: Bir Olgubilim Çalışması


Anadili öğretimi, ilköğretim süreciyle başlayan ve bütün derslerin başarısını etkileyen önemli bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde anlama ve anlatma becerileri gelişmiş, düşünen, duyarlı ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilk çocukluk dönemlerinden itibaren kitap-çocuk etkileşiminin kurulabilmesi önemlidir. Bu etkileşimin kurulabilmesi, Türkçe öğretiminde öğrencilerin ilgi, gereksinim ve dil evrenlerine uygun metinlerin etkili bir şekilde kullanımına bağlıdır. Bu çalışma da, Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitabına metin seçiminde çocuk edebiyatı ürünlerinin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma çerçevesinde olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma, 2018-2019 eğitim yılı bahar dönemi Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4.sınıf Türkçe öğretmeni adaylarından oluşan bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazından elde edilen bulgularla birlikte değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları, yazınsal nitelikli metinlerin çocuğun gelişim sürecinde önemli rol oynadığını belirtmektedirler. Bu nedenle Türkçe öğretiminde metin seçimi titizlikle yapılmalı, öğretmenler hem öğretimin hem de dersin amacına, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine, ilgi ve beğenilerine, gereksinim ve yaşantılarına uygun, türünün en iyi örnekleri olan farklı metin türleriyle öğrencileri buluşturmalıdırlar.


Keywords


Türkçe öğretimi, öğretim ortamları, yazınsal nitelikli metinler, metin seçimi, olgubilim çalışması

Author: Tuncay TÜRKBEN - Fahri TEMİZYÜREK
Number of pages: 01-15
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.40166
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.