E-ISSN:2342-0251

Öğretmen Adaylarının Yazma Kültürü Üzerine Bir İnceleme


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının yazma kültürlerinin nasıl olduğunu ortaya koymaktır. İleride öğretim lideri olarak görev alacak öğretmen adaylarının vereceği yazma eğitiminin niteliğinde ön öğrenmeleri belirleyici olacaktır. Betimsel nitelikli bu çalışmada veri toplama tekniklerinden sormaca tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıfta öğrenimlerini sürdüren 45 ve Türk Dili-Edebiyatı Bölümü dördüncü sınıfta öğrenimlerini sürdüren 77 olmak üzere toplam 122 öğretmen adayı yer almıştır. Katılımcıların yazma kültürüne ilişkin verileri toplamak için Avrupa Yazma Sormacası adlı likert tipi bir sormaca Türkçeye uyarlanmıştır. Toplanan veriler istatistik programına aktarılarak sıklık, yüzdelik ve aritmetik ortalamaları alınarak çözümlenmiştir. Yapılan çözümleme sonucunda, katılımcıların öğrenim gördükleri programda yazılı metinlerinin değerlendirildiği çok sayıda ders olmadığı, ürün odaklı değerlendirme yapıldığı, yetersiz ve niteliği düşük geribildirim verildiği, taslak metni gözden geçirmeye fazla zaman ayrılmadığı, üretilen metin türlerinin kısıtlı olduğu ve intihal konusunda bilgilendirme yapılmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, katılımcıların sıklıkla not alması ve yazmaya başlamadan önce plan yaptıklarını bildirmeleri ortaya çıkan olumlu sonuçlardır. Araştırmanın veri tabanından elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının yazma kültürünün nitelikli biçimlenmesi bakımından öğrenim gördükleri programdaki uygulamaların yeterli kaynak oluşturmadığı söylenebilir. Öğretmenin sınıf içi uygulamalarında ön öğrenmeleri ve bu ön öğrenmelerden kaynaklanan inançları önemli rol oynar. Bu yüzden öğretmen adaylarına sunulacak öğretim programının ve uygulamaların nitelikli olması bir zorunluluktur. Çalışmanın sonuçlarından hareketle yazma kültürünün geliştirilmesi konusunda öneriler sunulmuştur.


Keywords


Öğretmen yetiştirme, yazma eğitimi, geribildirim, süreç temelli yazma

Author: Melik ZORBAZ - Gökhan Çetinkaya
Number of pages: 202-220
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42963
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.