Yabancı Dil Olarak Almanca Öğreniminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 344-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, yabancı dil olarak Almanca öğrenirken yararlanılabilecek ve Almanca dil becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak web 2.0 araçları tanıtılmaya çalışılmıştır. Son yıllarda dil öğreniminde kullanılabilecek dijital araç ve ortamların kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Yeni neslin dijital teknoloji ile yakın ilişkisine bakıldığında, Almanca öğrenimi açısından dijital ve etkileşimli ortamların gerekli kullanımının başarıyı artırmada destekleyici olacağı düşünülmektedir. Ancak Almanca öğrenimi için bakıldığında, dijital teknoloji imkânlarının İngilizce öğrenimi kadar yeterli bir biçimde kullanılamadığı veya tanınmadığı görülmektedir. Bu açıdan araştırma, Almanca öğrenimine katkı sağlayacak ağların tanınırlığı bakımından önem taşımaktadır. Çalışmada ilk olarak ilgili literatür taranmıştır. Araştırmadaki veriler doküman analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Mevcut web 2.0 araçları incelenerek bu araçların içerisinden yabancı dil öğreniminde kullanılabilecek uygulamalar seçilmiştir. Seçilen uygulamalardan Almanca öğrenimi için etkili ve yararlı olabilecek olanları tespit edilmiştir. Bu web araçlarının nasıl kullanılacağı ve Almancanın öğrenimine yönelik sağlayacağı katkılar açıklanmıştır. Söz konusu araçların dil becerilerinin gelişimine yönelik zengin ve farklı seçenekler sunduğu saptanmıştır. Bu uygulamaların; hedef dilde hikâye ve çizgi roman okuma veya yazma, kelime ve gramer bilgisini geliştirme, konuşma pratiği yapma, ses kaydı yaparak paylaşma, çeşitli görseller oluşturma ve öğrenilenleri sınama gibi farklı beceriler kazandırabileceği anlaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, mevcut web 2.0 araçlarının Almanca öğreniminde daha yaygın ve doğru kullanılması için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it was tried to introduce web 2.0 tools that can be used while learning German as a foreign language and contribute to the development of German language skills. In recent years, the use of digital tools and environments that can be used in language learning has increased considerably. Looking at the close relationship of the new generation with digital technology, it is considered that in terms of learning German the necessary use of digital and interactive environments will be supportive in increasing success. However, when it comes to learning German, it is seen that the possibilities of digital technology cannot be used or recognized as well as English learning. In this respect, the research is important for the recognition of networks that will contribute to learning German. In the study, firstly the related literature was searched. The data in the research were obtained by document analysis method. Existing web 2.0 tools were examined and applications that could be used in foreign language learning were selected from these tools. The ones that can be effective and useful for learning German have been identified. How to use these web tools and their contribution to learning German were explained. It has been determined that these tools offer rich and different options for the development of language skills. It was understood that these applications can provide different skills such as reading or writing stories and comics in the target language, developing vocabulary and grammar knowledge, practicing speech, sharing by recording sound, creating various visuals and testing what has been learned. In this context, it was provided in the study recommendations for the more widespread and true use of existing web 2.0 tools in German learning.

Keywords