E-ISSN:2342-0251

Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonları


Okuma ve anlama süreci, okuma kaynağının kalitesi, okuma ortamı ve motivasyon gibi farklı değişkenlerden etkilenir. Motivasyon, bireyi harekete geçirip daha sonra bu hareketleri yönlendiren ve hareketlerin sonuca ulaşmasını sağlayan zihinsel bir faktördür. Araştırmada ön plana çıkan okuma motivasyonu öğrencinin okuma isteklerinin sınırlarını çizen ve bu becerinin devamlılığını sağlayan önemli bir kavramdır. Bu kavram öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek için de önemlidir. Buradan hareketle araştırmada okuma becerisi kazanımına devam etmekte olan ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi ders kitaplarında yer alan metinlere yönelik okuma motivasyon durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7. ve 8. sınıfta okuyup Antalya il merkezinde eğitim alan toplamda 209 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, Aydemir ve Öztürk (2012) tarafından geliştirilen “Metinlere Yönelik Okuma Motivasyonu Ölçeği” ile elde edilmiştir. Ölçek her iki sınıfta yer alan öğrencilere aynı anda uygulanmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde SPSS 21.0 paket program kullanılmıştır. Veri analizleri sonucunda, 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlere yönelik okuma motivasyonlarının 7. sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri açısından aralarında anlamlı bir fark belirlenememiştir. Son olarak ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin anne ve babalarının mezun oldukları okullarla ilgili elde edilen sonuçlara bakıldığında eğitim seviyelerine göre okuma motivasyonu bağlamında aralarında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.


Keywords


Türkçe eğitimi, okuma, okuma motivasyonu, ortaokul öğrencileri, metinler

Author: Ahmet Zeki GÜVEN - Uğur ÖZBİLEN, Emrullah BANAZ
Number of pages: 240-247
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43206
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.