E-ISSN:2342-0251

HEM'lerde Suriyelilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar


Suriye'de yaşanan iç savaş birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak etkilemektedir. Savaş ve savaşın meydana getirdiği yaşam koşulları nedeniyle can güvenliği kalmayan Suriyeliler başka ülkelere göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Yoğun göç; sağlık, beslenme, barınma, çalışma ve eğitim olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözülebilmesi, göçmenlerin, geldikleri ülkelerin toplumlarıyla sağlıklı bir etkileşim kurabilmesi, ev sahibi toplumun özellikleri ve tutumlarını tanımaları açısından eğitimbilimcilere önemli bir sorumluk yüklemektedir. Nitelikli bir Türkçe öğretimi bu uyumun en önemli parçasıdır. Bu bağlamda Türkçe öğretimi geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler için yalnızca iletişim kurma becerisinin kazandırıldığı bir alan olarak düşünülmemeli, onlara yaşadıkları toplumunun değerlerini, toplumsal kurallarını ve kültürel özelliklerini de duyumsatacak bir rolü üstlenmelidir. Bu araştırmanın amacı Suriyeli yetişkinlere Halk Eğitim Merkezlerinde Türkçe öğretmekle görevlendirilen öğretmenlerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bu analizle toplam 26 bilgi kategorisi elde edilmiş ve bunlar altı tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Suriye uyruklu vatandaşlara Türkçe öğretmekle görevlendirilen öğretmenlerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar hedef dilden, materyalden, öğrencinin duyuşsal durumundan, dersliklerin durumundan, aileden ve çevreden kaynaklandığı belirlenmiştir.


Keywords


Halk eğitim merkezleri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sorunlar

Author: Olcay SALTIK - Hülya PİLANCI
Number of pages: 315-323
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43465
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.