HEM'lerde Suriyelilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Author:

Number of pages: 315-323
Year-Number: 2020-33

Abstract

Suriye'de yaşanan iç savaş birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak etkilemektedir. Savaş ve savaşın meydana getirdiği yaşam koşulları nedeniyle can güvenliği kalmayan Suriyeliler başka ülkelere göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Yoğun göç; sağlık, beslenme, barınma, çalışma ve eğitim olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunun çözülebilmesi, göçmenlerin, geldikleri ülkelerin toplumlarıyla sağlıklı bir etkileşim kurabilmesi, ev sahibi toplumun özellikleri ve tutumlarını tanımaları açısından eğitimbilimcilere önemli bir sorumluk yüklemektedir. Nitelikli bir Türkçe öğretimi bu uyumun en önemli parçasıdır. Bu bağlamda Türkçe öğretimi geçici koruma altında bulunan Suriyeli mülteciler için yalnızca iletişim kurma becerisinin kazandırıldığı bir alan olarak düşünülmemeli, onlara yaşadıkları toplumunun değerlerini, toplumsal kurallarını ve kültürel özelliklerini de duyumsatacak bir rolü üstlenmelidir. Bu araştırmanın amacı Suriyeli yetişkinlere Halk Eğitim Merkezlerinde Türkçe öğretmekle görevlendirilen öğretmenlerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırma nitel desende oluşturulmuştur. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bu analizle toplam 26 bilgi kategorisi elde edilmiş ve bunlar altı tema altında sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Suriye uyruklu vatandaşlara Türkçe öğretmekle görevlendirilen öğretmenlerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar hedef dilden, materyalden, öğrencinin duyuşsal durumundan, dersliklerin durumundan, aileden ve çevreden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The civil war in Syria has been affecting many countries economically, socially and socially. Syrians who had no security of life due to war and the war conditions had to migrate to other countries. Turkey is one of the most affected countries from this situation. Intensive immigration has brought many problems including health, nutrition, shelter, work and education. It poses an important responsibility to educators in terms of solving this problem, enabling migrants to have a healthy interaction with the communities of the countries they come from, and to recognize the characteristics and attitudes of the host society. Teaching a qualified Turkish is the most important part of this harmony. In this context, Turkish education should not be considered as an area where only Syrian refugees are provided with the ability to communicate, but they should take on a role that makes them feel the values, social rules and cultural characteristics of the society they live in. The purpose of this study is to identify the problems faced by teachers assigned to teach Turkish to Syrian adults in Public Education Centers during the education process. The research has been created in a qualitative pattern. In the research, semi-structured interview technique, one of the qualitative research techniques has been used, and the data obtained have been analyzed with the content analysis technique. With this analysis, a total of 26 information categories were obtained and these were classified under six themes. According to the results of the research, it has been determined that the problems faced by the teachers assigned to teach Turkish to Syrian citizens in the education process stemmed from the target language, the material, the affective status of the student, the status of the classrooms, the family and the environment.

Keywords