E-ISSN:2342-0251

Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları


İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinden biri olan yazma, belirli bir plan dâhilinde gelişen; duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerin harmanlanması ile oluşan karmaşık bir süreçtir. Yazma becerisi, beceriler arasında kazanılan en son beceridir. Öğrencilerin bu beceriyi kazanabilmeleri için Türkçe öğretmenlerinin yazma yöntem ve tekniklerini derslerinde etkili bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe Öğretim Programında (2017) bulunan yazma becerisi ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanma durumlarının belirlenmesidir. Araştırma yapılırken genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan 196 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu basit rastgele örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Veriler, “Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Yönelik Kullandığı Yöntem ve Teknikler Anketi” ile toplanmıştır. Geliştirilen anket birbirinden bağımsız üç ek bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm Türkçe Dersi Öğretim Programı yazma alanında kullanılması önerilen yöntem ve teknikleri içeren 17 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kullanım sıklığını belirlemek için oluşturulmuştur. İkinci bölüm katılımcıların yazma alanına yönelik olarak belirtilen uygulamaları içeren 11 maddeden, üçüncü bölüm ise belirtilen araç-gereçlerin kullanım derecesini belirlemek amacı ile hazırlanmış 11 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik uygulanmıştır. Yapılan anketten elde edilen verilere göre; öğretmenlerin yöntem ve tekniklerde daha çok not alma (%58,5) ve yaratıcı yazmaya (%49,2) yoğunlaştığı görülmektedir. Uygulamalarda ise daha çok, görsel kullanma, beyin fırtınası, soru-cevap ve örnek metin okuma uygulamaları tercih edilmiştir. Araç- gereç kullanımında ise öğretmenlerin ders kitabı ve deftere aynı oranda yoğunlaştığı görülmektedir.


Keywords


Türkçe öğretmenleri, yazma becerisi, yazma yöntem-teknikleri, yazma uygulamaları, yazma araç-gereçleri

Author: Aygül DİNÇ - Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages: 373-389
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43522
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.