Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları

Author:

Number of pages: 373-389
Year-Number: 2020-33

Abstract

İnsanların kendilerini ifade etme biçimlerinden biri olan yazma, belirli bir plan dâhilinde gelişen; duyuşsal, bilişsel ve psikomotor becerilerin harmanlanması ile oluşan karmaşık bir süreçtir. Yazma becerisi, beceriler arasında kazanılan en son beceridir. Öğrencilerin bu beceriyi kazanabilmeleri için Türkçe öğretmenlerinin yazma yöntem ve tekniklerini derslerinde etkili bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe Öğretim Programında (2017) bulunan yazma becerisi ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanma durumlarının belirlenmesidir. Araştırma yapılırken genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu ise Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan 196 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu basit rastgele örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Veriler, “Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Yönelik Kullandığı Yöntem ve Teknikler Anketi” ile toplanmıştır. Geliştirilen anket birbirinden bağımsız üç ek bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm Türkçe Dersi Öğretim Programı yazma alanında kullanılması önerilen yöntem ve teknikleri içeren 17 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kullanım sıklığını belirlemek için oluşturulmuştur. İkinci bölüm katılımcıların yazma alanına yönelik olarak belirtilen uygulamaları içeren 11 maddeden, üçüncü bölüm ise belirtilen araç-gereçlerin kullanım derecesini belirlemek amacı ile hazırlanmış 11 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik uygulanmıştır. Yapılan anketten elde edilen verilere göre; öğretmenlerin yöntem ve tekniklerde daha çok not alma (%58,5) ve yaratıcı yazmaya (%49,2) yoğunlaştığı görülmektedir. Uygulamalarda ise daha çok, görsel kullanma, beyin fırtınası, soru-cevap ve örnek metin okuma uygulamaları tercih edilmiştir. Araç- gereç kullanımında ise öğretmenlerin ders kitabı ve deftere aynı oranda yoğunlaştığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Writing, which is one of the ways people express themselves, develops within a certain plan; it is a complex process formed by blending of affective, cognitive and psychomotor skills. Writing skill is the latest skill acquired among skills. In order for students to acquire this skill, Turkish teachers need to apply their writing methods and techniques effectively in their lessons. The aim of this study is to determine the situation of Turkish teachers using methods and techniques related to writing skills in 5, 6, 7, 8. grade Turkish Education Programs (2017). While conducting the research, general screening model was used. The working group consists of 196 Turkish teachers working in the Ministry of National Education. The working group was created by simple random sampling. The data were collected with the “Methods and Techniques Questionnaire Used by Turkish Teachers for Writing Skills”. The developed questionnaire is composed of three additional sections independent of each other. The first appendix consists of 17 items, including the methods and techniques recommended for use in the field of Turkish Language Curriculum writing. These substances were created to determine the frequency of use. The second appendix consists of 11 items that contain the applications specified for the writing area of the participants, and the third appendix consists of 11 items prepared to determine the degree of use of the specified equipment. Descriptive statistics were used in the analysis of the data. According to the data obtained from the survey; It is seen that teachers focus more on taking notes (58.5%) and creative writing (49.2%) in methods and techniques. In practice, mostly preferred visual use, brainstorming, question-answer and sample text reading practices. In the use of equipment, it is observed that the teachers concentrate on the textbook and the notebook at the same rate.

Keywords