E-ISSN:2342-0251

Türkçe Öğretmenlerinin Dinleme Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları


Dinleme becerisinin doğuştan getirilen bir beceri olması, eğitim sistemimizde dinleme becerisinin en çok ihmal edilen beceri alanı olmasını beraberinde getirmektedir. Ancak dinleme becerisi aslında var olan dinleme potansiyelinin eğitim yoluyla geliştirilmesiyle anlam kazanır. Bu sebeple dinleme becerisinin geliştirilmesiyle ilgili yöntem ve tekniklerin Türkçe öğretmenlerince daha çok kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin Türkçe dersinde kullandıkları dinleme yöntem ve tekniklerini tespit etmektir. Araştırma betimsel nitelikte olup araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunda ise Millî Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan 145 Türkçe öğretmeni yer almaktadır. Çalışma grubu basit rastgele örnekleme yoluyla oluşturulmuştur. Veriler, “Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme Becerisi Yöntem ve Teknikleri Anketi” aracılığıyla toplanmıştır. Geliştirilen anket birbirinden ayrı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Türkçe Dersi Öğretim Programı dinleme alanında kullanılması tavsiye edilen yöntem ve tekniklerden oluşan 8 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler kullanım sıklığını belirleme amacıyla oluşturulmuştur. İkinci bölüm katılımcıların dinleme alanına yönelik olarak belirtilen uygulamaları içeren 17 maddeden, üçüncü bölüm ise belirtilen araç-gereçlerin kullanım derecesini belirlemek amacı ile hazırlanmış 5 maddeden oluşmaktadır. Anketin sonunda Türkçe öğretmenlerinin derslerinde dinleme becerisine ne kadar zaman ayırdıklarını öğrenmek amacıyla açık uçlu bir soru yer almaktadır. Yapılan anketten elde edilen bulgulara göre daha çok Türkçe öğretmenleri dinleme yöntem ve tekniklerinden daha çok katılımlı dinleme (%58.6) ve grup halinde dinlemeden (%40.7) faydalanmaktadırlar. Uygulamalarda beyin fırtınası (%84.1), soru cevap (%81.4) ve not alma (%81.4) uygulamaları ön sıralarda yer almıştır. Kullanılan araç-gereçlerde ise ders kitapları (%94.5) ve tahta/akıllı tahta (%87.6) daha çok tercih edilmiştir.


Keywords


Dinleme becerisi, dinleme yöntemleri, dinleme teknikleri, dinleme uygulamaları, dinleme araç-gereçleri

Author: Betül ERDOĞMUŞ - Derya ASLAN SÜREK, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages: 480-493
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43773
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.