TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1-19
Year-Number: 2020-35

Abstract

Öğretmenin sınıfta başarılı olması oldukça önemlidir. Öğretmenlerin sınıfın sosyal, entelektüel ve fiziksel yapısına ve organizasyonuna dikkat etmeleri bu nedenle önem arz etmektedir. Öğretmenlerin sınıftaki sorumlulukları, müfredatı uygulamak, rutin prosedürleri düzenlemek, kaynak temini, öğrenme verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ortamı düzenlemek ve sorunları öngörüp çözmektir. Bir diğer ifadeyle sınıfı yönetmektir. İyi bir sınıf yönetimi ile öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenme yaşamalarını sağlayacak, olumlu davranışlar kazanmalarını bir ortam yaratılmış olur. Öğretmenin sınıf yönetimi yeterliklerinin sınıf yönetiminde başarıyı, hedeflere ulaşmayı sağlayacak en önemli etmen olduğu iddia edilebilir. Öğretmenlerin sahip olmaları gereken temel sınıf yönetimi yeterliklerinin öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenme yaşamaları ve olumlu davranışlar kazanmaları için sınıf ortamını düzenleme ve öğrenci davranışlarını yönetme olduğu söylenebilir. Bu yeterlikler, olumlu eğitim çıktıları elde etmek açısından oldukça önemlidir. Bu iddiadan hareketle öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algılarını inceleyen çalışmaların önemli olduğunu ifade etmek mümkünüdür. Nicel yaklaşımlı tarama modelindeki bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliklerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir il genelinde görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından kolaylıkla bulunabilme örnekleme yöntemiyle seçilen öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algılarını saptamak için “Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algılarının ölçek genelinde ve alt faktörlerin tamamında “çok yüksek düzeyde olduğu” tespit edilmiştir. Ayrıca “cinsiyet, medeni durum, mesleki kıdem, görev yapılan okulun sahip olduğu imkânlara ilişkin algı, mesleki yayın takip etme durumu” değişkenlerinin öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık yaratan değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is very important for the teacher to be successful in the classroom. It is therefore important for teachers to pay attention to the social, intellectual and physical structure and organization of the classroom. Teachers' responsibilities in the classroom are to implement the curriculum, organize routine procedures, provide resources, organize the environment to maximize learning efficiency, and anticipate and solve problems. In other words, it is to manage the class. With a good classroom management, an environment is created for students to have a high level of learning and gain positive behavior. It can be argued that the classroom management competencies of the teacher are the most important factor in achieving the achievement of the classroom. It can be said that the basic classroom management competencies that teachers should have are to organize the classroom environment and manage student behaviors so that students experience high levels of learning and gain positive behaviors. These competencies are very important to achieve positive educational outcomes. Based on this claim, it can be said that studies examining teachers' perceptions about classroom management competencies are important. The purpose of this quantitative research in the screening model is to examine Turkish teachers' classroom management competencies according to some variables. The sample of the study consists of teachers selected among Turkish teachers working in Kırşehir province in 2018-2019 Academic Year, by easy access sampling method. “Classroom Management Proficiency Scale” was used to determine teachers' perceptions about classroom management competencies. In the research, it was determined that teachers' perceptions about classroom management competencies were “at a very high level” across the scale and all sub-factors. In addition, it was concluded that variables such as “gender, marital status, professional seniority, the perception regarding the possibilities of the school being served, professional publication follow-up status” are the variables that make a significant difference between teachers' perceptions about classroom management competencies.

Keywords