E-ISSN:2342-0251

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MİKROSALDIRGANLIK: ORTAOKUL ÖRNEĞİ


Dil kültürün taşıyıcısıdır. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması dille sağlanır. Kültür öğelerini öğrenmek dili öğrenmeyi kolaylaştırır. Yabancı dil öğretimi kültür öğretiminden ayrı düşünülemez. Dil öğrenirken o dile ait kültür öğeleri de öğrenilir. Dil öğreticisi aynı zamanda kültür aktarımı da yapar. Fakat kültür aktarımı yapmak isterken olumsuz mesajlar vermemeye, hedef dile karşı psikolojik ve duygusal baskı oluşturmamaya dikkat edilmelidir. Kişi öğrendiği dilin kültürü ile kendi kültürü arasında karşılaştırmalar yapabilmelidir. Her dil her kültür değerlidir ve özeldir. Diller ve kültürler arasında ayrımcılık yapılması yanlıştır. Mikrosaldırganlık ayrımcılık ile ilgili bir kavramdır. Her alanda olduğu gibi yabancı dil eğitiminde de mikrosaldırganlıklar yaşanmaktadır. Mikrosaldırganlık, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken bir noktada yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde mikrosaldırganlık ile ilgili verileri ortaya koymaktır. Bu amaçla nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu,2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenim görmekte olan Ekrem İnci Ortaokulundaki yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma verilerine ulaşmak için Er (2018) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Mikroagresyon Anketi farklı ülkelerden (Mısır, Suriye, Tunus, Irak, Afganistan, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Filistin, Rusya, Azerbaycan, Yemen, Lübnan, Ürdün, Cezayir) toplam 91 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analiz sürecinde içerik analizinde faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak öğrencilerin mikrosaldırganlık yaşamadıkları söylenebilir. Ortaya çıkan sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.


Keywords


Mikrosaldırganlık, yabancılara Türkçe öğretimi, ortaokul.

Author: Züleyha ER -Neslihan KARAKUŞ
Number of pages: 223-239
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.45678
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.