ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 42-52
Year-Number: 2020-35

Abstract

Bu çalışmanın amacı ön lisans öğrencilerinin serbest yazmaya yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve tutum düzeylerinin cinsiyet, bölüm, akademik başarı ortalaması, sınıf ve anne-baba eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören ön lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 300 kişiden oluşmaktadır. Çalışmanın verileri Bağcı Ayrancı ve Temizyürek (2017) tarafından geliştirilen serbest yazmaya yönelik tutum ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maximum değerlerinin yanı sıra bağımsız gruplar t-testi, Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmada ön lisans öğrencilerinin serbest yazmaya yönelik tutum düzeyleri ortalamasının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Kadın ön lisans öğrencilerinin serbest yazmaya yönelik tutum düzeylerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin serbest yazmaya yönelik tutum düzeylerinin annesi lise, ortaokul, ilkokul mezunu olan ve okuryazar olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin serbest yazmaya yönelik tutum düzeylerinin annesi lise mezunu olan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ön lisans öğrencilerinin serbest yazmaya yönelik tutum düzeylerinin bölüm, akademik başarı ortalaması, sınıf ve baba eğitim durumu değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Aim of this study was to determine associate degree students’ attitude levels towards free writing and to reveal if their attitudes differentiated by the variables of gender, department, academic achievement, grade and educational status of parents. The survey method, one of the quantitative research methods, was employed. The population consisted of associate degree students studying at Hatay Mustafa Kemal University during the fall semester of 2019-2020 academic year. The sample included 300 students selected from the population through simple random sampling method. The data of the study were obtained via “The Scale of Attitude towards Writing” developed by Bağcı Ayrancı and Temizyürek (2017). Arithmetic mean, standard deviation, minimum-maximum values, independent groups t-test, the Kruskal-Wallis H test and the Mann-Whitney U test were used in the study. As a result of the study, it was found that associate degree students’ attitudes towards free writing were mediocre. Free writing attitude levels of the female students were higher than of the male students. It was revealed that the students whose mothers were university graduates had higher attitudes towards free writing than the students whose mothers were high school, middle school, primary school graduates or illiterate. In addition, it was found that the students whose mothers were secondary school graduates had higher attitudes towards free writing than the students whose mothers were high school graduates. It was also determined that the associate degree students’ attitudes towards free writing did not differ significantly by the variables of department, academic achievement, grade and educational status of their fathers.

Keywords