Yansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin Yazma Başarısı, Tutumu ve Kaygısı Üzerindeki Etkisi

Author:

Number of pages: 231-242
Year-Number: 2020-35

Abstract

Bu araştırma, yansıtıcı düşünme etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma başarısı, tutumu ve kaygısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ön test/son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, Gaziantep ilinde bulunan bir ortaokuldaki 60 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın deney grubunu 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci; kontrol grubunu ise 15 kız, 15 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğrencilere yazdırılan metinlerden elde edilmiş olup bu metinler kompozisyon değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yazmaya yönelik tutumları yazma tutum ölçeğiyle, yazmaya yönelik kaygılarıysa yazma kaygı ölçeğiyle belirlenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmış ve elde edilen veriler üzerinde t-testi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri, yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yazma başarımlarını olumlu yönde ve anlamlı düzeyde etkilediği yönündedir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, bireyselliğin ön planda olduğu geleneksel yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma başarımları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığıdır. Ayrıca araştırma, yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve kaygıları üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This research was conducted to determine the effects of reflective thinking activities on eighth graders ' writing success, writing attitude, and writing anxiety. In the research, quasi-experimental design with pretest / posttest experimental and control groups was used. The research was carried out with 60 students in a secondary school in Gaziantep. The experimental group of the research consisted of 30 students, 15 girls and 15 boys. Again, the control group of the study consisted of 30 students, 15 girls and 15 boys. The data of the study was obtained from the texts written by the students, and these texts were evaluated according to the composition evaluation scale. Students ' attitudes towards writing were evaluated by the Writing Attitude Scale. The Writing Anxiety Scale was used to assess students ' anxiety about writing. SPSS 16.0 Package Program was used to analyze the research data and a t-test was performed on the obtained data. One of the results obtained from the study is that reflective thinking activities affect students' writing success positively and significantly. Another result obtained from the study is that traditional writing activities where individuality is at the forefront have no effect on students' writing success. In addition, according to another result obtained in the study, it shows that reflective thinking activities do not have a significant effect on students' attitudes and anxieties towards writing.

Keywords