YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAĞLAÇLARA YER VERİLMESİ

Author:

Number of pages: 327-343
Year-Number: 2020-35

Abstract

Günümüzde milletlerin birbirleriyle olan iletişim ihtiyaçları, yabancı dil öğrenimine ve öğretimine ilginin artmasını dolayısıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin de önem kazanmasını sağlamıştır. Türkçenin öğretimi üzerine de yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik öğretim setleri hazırlanmıştır.

Eş görevli kelimeleri ya da önermeleri birbirine bağlayan bağlaçların tek başlarına bir anlamları yoktur, bağlam içerisinde anlam kazanırlar. Dolayısıyla, yabancı dil öğrenen birinin hedef dille sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmesi için o dilde bulunan bağlaçları bilmesi gerekir. Her dilde birçok bağlaç bulunduğundan yabancı dil öğretim kitaplarında, bağlaçların öğrenicilerin seviyelerine göre sistematik şekilde öğretilmesi ve bağlaçlara metinlerde yer verilmesi gereklidir.

Nitel olan çalışmada, belge incelemesi yöntemiyle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için hazırlanan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İYT) ve Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİT) A1-A2 seviyesi ders kitaplarında bağlaçlara seviyeye uygun, sistemli bir şekilde yer verilip verilmediğine yönelik durum tespiti amaçlanmıştır. Böylece bağlaçların öğretiminde etkili yöntemler izlenmesine imkân sağlanabilir. Adı geçen kitaplarda bağlaçların kullanım sıklığı, anlamsal durumu ve öğretimi değerlendirilmekte, A2 seviyesindeki öğrencileri yazmalarında bağlaçları hangi sıklıkta kullandıkları ve hangilerini tercih ettikleri incelenmektedir.

Keywords

Abstract

Today, the communication needs of nations with eachother have increased the interest in learning and teaching foreign languages.  Thus, Turkish teaching as a foreign language has gained importance and teaching sets for teaching Turkish as a foreign language have been published.

Conjunctions, which are the word types connect co-operative words or propositions, have no meaning when used alone. But they gain meaning in context. Therefore, to be able to communicate healthily and effectively with the target language, a foreign language learner must know the conjunctions in that language. Since each language has its own conjunctions, foreign language teaching books should be taught and used in the texts systematically according to the students' level.

In this qualitative research, to determine whether the conjunctions in the A1-A2 level textbooks of the İstanbul Turkish Language Teaching Set (IYT) and Yedi İklim Turkish Language Teaching Set (YIT) prepared for teaching Turkish as a foreign language were used in a systematic manner in accordance with the level by document analysis method. Thus, it is thought that more effective methods can be followed in the teaching of conjunctions. In the textbooks mentioned, the usage frequency, semantics and teaching of the conjunctions are evaluated, and how often students who are in A2 use the conjunctions in the written narratives and which conjunctions they prefer is examined.

Keywords