TÜRK SOYLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENİRKEN KULLANDIĞI KAYNAKLAR VE İLGİLİ KAYNAKLARIN ÖĞRENME SÜRECİNE KATKILARI

Author:

Number of pages: 312-326
Year-Number: 2020-35

Abstract

Bu çalışma Türk soylu öğrencilerin; Türkiye Türkçesi öğrenme nedenleri ile Türkiye Türkçesi öğrenme sürecinde yararlandıkları kurum ve kaynakları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Diğer yandan çalışmada, söz konusu süreçte yararlanılan kurum ve kaynakların, öğrencilerin; Türkiye Türkçesi öğrenme süreçlerine, sosyal yaşam ve eğitim yaşamı bağlamında sağladığı katkıları, katılımcıların görüşleri üzerinden belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Sakarya ilindeki farklı üniversite ve bölümlerde öğrenim görmekte olan, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi bağlamında belirlenen 18’i erkek, 16’sı kadın olmak üzere toplam 34 Türk soylu öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış anket formu, veri analiz yöntemi olarak ise içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu; kategorik, liste ve açık uçlu soru türlerini içeren 15 sorudan oluşmaktadır.  Anket formunun kapsam geçerliliği, iki uzmanın görüşleri doğrultusunda yapılan Kappa analizi sonucunda 0,84 (çok iyi düzeyde uyum) olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin Türkiye Türkçesini; Türkiye’de eğitim almak, Türkçeyi günlük yaşamda kullanmak ve Türk arkadaşları ile iletişim kurmak amacıyla öğrendiği görülmüştür. Türkiye Türkçesi öğrenirken en çok yararlanılan kurumların TÖMER, üniversite hazırlık, Yunus Emre Enstitüsü; kaynakların ise internet, kitap, televizyon olduğu saptanmıştır. Ek olarak öğrenciler, Türkiye Türkçesini öğrenmelerinin/bilmelerinin sosyal ve eğitim yaşamlarına olumlu yönde katkı sağladığını ifade etmiştir. Ayrıca öğrenciler bu katkıların; insanlarla rahat iletişim kurmak, akademik yaşamlarına katkı sağlamak, sosyal çevrelerine olumlu yönde katkıda bulunmak, derslerine yardımcı olmak vb. olduğunu belirtmiştir.

Keywords

Abstract

This study has been carried out to decide the reasons why students of Turkish descent are learning Turkey Turkish and, the institutions and resources that they utilize through the learning process. In addition, via participants views, it has also been aimed at determining the contributions of institutions and resources utilized through the aforementioned process to the students’ Turkey Turkish learning process, social life and educational life. The sample of this study consists of 34 students of Turkish descent, 18 males and 16 females, who are studying at different departments of different universities in Sakarya, Turkey. Data has been collected through a questionnaire that includes categorical, list style and open ended 15 items. Results have shown that students learn Turkey Turkish to study in Turkey, to use it in daily life and to interact with their Turkish friends. It has been determined that the most utilized institution by students is TOMER and the resource is internet. Moreover, it has been understood that learning/knowing Turkey Turkish makes positive contributions to students’ social and educational lives.

Keywords