UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİYLE MÜLAKATLAR”

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 124-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını, eğitim-öğretim faaliyetlerini bizzat etkilemiş, bu etkileme eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük değişikliklerle yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Dünya geneliyle birlikte Türkiye’de de eğitimin tüm kademelerinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon gibi iletişim araçları vasıtasıyla, uzaktan eğitim ile sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin geleneksel eğitime kıyasla sahip olduğu bazı avantajlar ve dezavantajlar vardır. Çok geniş bir kitleye hitap edebilmesi, zaman ve mekâna bağlı olmaksızın iletişim/etkileşim sağlaması, bireysel öğrenmeye ve farklı niteliklere göre şekillenebilmesi, çoklu ortam araçlarının kullanımına izin vermesi gibi özellikleri uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimin karşısında avantajlı duruma getirmektedir. Bu avantajların yanında öğrenme sürecinin istenilen ölçüde takip edilememesi, dikkat düzeyinin daha düşük olması, teknik aksaklıklara çok daha kolay mahal verebilmesi, sistemin sorunsuz işleyebilmesi için gerekli teknik altyapı ve eğitim sürecinde kullanılacak araç gereçlerin maliyet oranının daha yüksek olması uzaktan eğitimin dezavantajlarından sayılabilir. Covid-19 salgınının etkisiyle, hızlı geçiş ve değişimlerle birlikte yapılandırılan uzaktan eğitimin uygulama aşamalarında karşılaşılan durumların ortaya konulması, eğitim sürecinin verimliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaokullarda Türkçe öğretimi programına göre sürdürülen uzaktan eğitimin uygulayıcıları yani Türkçe öğretmenleri tarafından ne şekilde değerlendirildiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Manisa ili Salihli ilçesinde resmî/özel ortaokullarda ve imam-hatip ortaokullarında görev yapan 40 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çevrimiçi ortamda Türkçe öğretmenlerine sunulan bir form ile temel dil becerilerinin edinimi, yaşanan teknik sorunlar, bu eğitim yönteminin verimliliği vb. hususlara ilişkin görüşler tespit edilmek istenmiştir. Araştırmanın veri toplama süreci, araştırmacılar tarafından oluşturulan 21 maddelik görüşme formlarının Google Forms üzerinden dijital olarak toplanması şeklinde sürdürülmüştür. Elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre uzaktan eğitimle yürütülen Türkçe dersleri yüz yüze eğitim süreci kadar verimli geçmemekte, Türkçe dersinin yapı taşları olan temel dil becerilerinin öğretimi süreçten oldukça olumsuz etkilenmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri bağlamında sürecin daha verimli kılınabilmesi adına birtakım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The Covid-19 pandemic directly affected education, and this impact has brought about a reorganization of the education processes with massive changes. As the whole world in Turkey, distance education in all levels of education has been started. Its features, such as its ability to appeal to a broad audience, be shaped according to individual learning and different qualities, use multimedia tools, its interaction regardless of time and place, make distance education advantageous over face-to-face education. On the other hand, the disadvantages of distance education are that the higher cost of the equipment, also the learning process cannot be followed at the desired level, the level of attention is relatively low. Thus, it can give way to technical problems much more easily and the technical infrastructure required for the system's smooth functioning. It is essential for the efficiency of the education process to reveal the situations encountered in the application stages of distance education. The aim of this study is to reveal how its practitioners evaluate distance education. The study group consists of 40 Turkish teachers working in middle schools and imam-hatip secondary schools in Salihli district of Manisa province of Turkey. The study aimed to determine the opinions of the teachers on the acquisition of necessary language skills, technical problems experienced, the efficiency of this education method, etc., by digitally collecting the 21-item interview form created by the researchers on Google Forms. The obtained data were analyzed by content analysis. According to the research results, distance education Turkish lessons are not as efficient as the face-to-face education process, and the teaching of necessary language skills are quite negatively affected. Within the context of the opinions of the teachers who took part in the study, some suggestions were developed in order to make the process more efficient.

Keywords