YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA MOTİVASYON ÇALIŞMALARI ALANYAZIN TARAMASI

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 99-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Motivasyon kavramı pek çok alanda farklı tanımlarla kaşımıza çıkmakla birlikte genel olarak hareke geçirme, güdü olarak tanımlanmaktadır. Eğitimde bireyin öğrenmeye istekli oluşu, bilgi edinme arzusu ve öğrenmeden elde edeceği maddi ve manevi sonuçlar motivasyonu karşılamaktadır. Öğrenmede kalıcılık ve başarı için motivasyon son yıllarda araştırmalara sıklıkla konu olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yabancı dil öğretimin demotivasyonun önemi ile ilgili çalışmalar daha eskilere dayanırken son yıllarda önemi daha çok ortaya çıkan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de motivasyonla ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm öğrenme alanlarında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde motivasyon göz ardı edilemeyecek önemi haizdir. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve tutumunun bilinmesi ve dersi bunlara göre sıkıcılıktan uzak ilgi ve merak uyandıracak etkinliklerle planlamak motivasyonu artıracak bu da öğrenmenin gerçekleşmesine ve kalıcılığına katkı sağlayacaktır. Her bireyin öğrenme amacı, hızı, ihtiyaçları farklı olduğu gibi motivasyon kaynakları da farklılık gösterebilmektedir. Öğrencinin motivasyon kaynaklarının belirlenmesi ve olası sorunların tespiti de alanda motivasyon konusunda çalışılması gereken konular arasındadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında motivasyon ile ilgili çalışmalar alanyazın taraması yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma sonunda 2008-2019 yılları arasında bir doktora tezi, beş yüksek lisans tezi, sekiz makale ve bir bildiri metni olmak üzere 15 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalar yayım yılı, kullanılan yöntem ve veri toplama araçları bakımından incelenip sonuçlar grafikle gösterilmiştir. Çalışmaların içeriği ve çalışmaların ulaştığı sonuçlar özetlenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Although the concept of motivation appears with different definitions in many areas, it is generally defined as action, motive. In education, the individual's willingness to learn, the desire to obtain information, and the material and spiritual results to be obtained from learning meet the motivation. Motivation for retention and success in learning has been a frequently used concept in recent years. While the studies on the importance of motivation in foreign language teaching date back to earlier times, there is a need for studies on motivation in teaching Turkish as a foreign language, which has become more important in recent years. As in all areas of learning, motivation in foreign language teaching and teaching Turkish as a foreign language has an importance that cannot be ignored. Knowing the interests, needs and attitudes of the student and planning the lesson with activities that arouse interest and curiosity away from boredom will increase motivation and this will contribute to the realization of learning. As each individual's learning goal, speed and needs are different, sources of motivation may also differ. Determining the motivation sources of the student and determining possible problems are among the issues that should be studied on motivation in the field. In this study, studies on motivation in teaching Turkish as a foreign language were investigated using the literature review method.At the end of the research, 15 studies including one doctorate thesis, five master's thesis, eight articles and one presentation text were reached between 2008-2019.The studies were examined in terms of publication year, method used and data collection tools, and the results were shown graphically.The content of the studies and the results of the studies were tried to be summarized.

Keywords