BELÇİKA’DAKİ TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 240-262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1964 yılından itibaren geçici işçi olarak Belçika'da çalışmaya başlayan birinci kuşak Türklerin kalıcı işçi olmalarının sonrasında çocuklarının eğitim sorunu ortaya çıkmıştır ve bu sorun bugün dördüncü kuşağı bile etkileyen önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Türkçe ve Türk kültürü dersi (TTKD) Belçika Büyükelçiliği bünyesindeki Eğitim Müşavirliğine bağlı olarak verilmektedir. Bu ders, OLC [ d'Ouverture aux Langues et aux Cultures] (Dillere ve Kültürlere Açılım) anlaşması çerçevesinde verilmektedir. OLC anlaşması, Türkiye ve Brüksel-Valonya Federasyonu arasında imzalanan karşılıklı bir dil ve kültür anlaşmasıdır. Belçika'daki TTKD ile ilgili yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amacıyla Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Bu araştırmada nitel araştırmanın fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilen 10 katılımcıya ait veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. TTKD ile ilgili yaşanan sorunlar şunlardır: ders saatinden kaynaklanan, ders programı ve materyallerinden kaynaklanan, sınıf ortamıyla ilgili yaşanan, velilerin TTKD'ye bakış açısından kaynaklanan, kültür derslerinde dini konuların olmasından kaynaklanan ve öğretmenlerin iş yükünden kaynaklanan sorunlardır. Öğretmenlerin sorunlara sunduğu öneriler şunlardır: yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunlara öneriler, TTKD programı ve materyallerinden kaynaklı sorunlara öneriler, TTKD öğretmenlerinden kaynaklı sorunlara öneriler, sınıf ortamıyla ilgili sorunlara öneriler, birleştirilmiş sınıflardan kaynaklı sorunlara öneriler, derneklere yönelik öneriler ve TTKD'nin toplumun tümüne entegre edilmesine yönelik önerilerdir. 

Keywords

Abstract

As of 1964, education problem of children of first Turkish generation starting to work in Belgium as temporary employee has showed up after Turkish people has become permanent employees. This problem has continues to be a serious problem even today affecting fourth generation. Turkish and Turkish culture course (TTCC) is given under the office of Education Counselor within the body of Belgium Embassy of Turkey. This Lecture has been given within the frame of OLC (Openess to Languages and Cultures) agreement. OLC is language and culture agreement signed mutually between Turkish and Brussels- Valonya Federation. The aim of this study is to find out views of teachers, teaching lesson of Turkish and Turkish culture course in Belgium to determine problems of TTCC and solution offers of those problems. In this study, phenomenological model of qualitative research is used. Views of teacher are taken through semi-structured interviews forming open-ended questions. Data of 10 participants obtained froms interviews are resolved content analysis and assigned to categories. The problems related to TTCC are; problem arising from course hours, schedule and course materials, problems in relation with classroom environment, problems arising from aspect of parents to TTCC and TTCC teachers, problems of because of making education in combined classes, problems of school, problems stemming from that TTCC has not formal assessment, problems arising from aspects of students to TTCC, problems because of existence of religious topics in culture lectures and problems arising from work load of teachers. The solutions offered by teachers are as follows: suggestions for problems arising from legal regulations, suggestions for problems stemming from TTCC program and materials, proposals for problems arising out of TTCC teachers, suggestions for problems of classroom environment, suggestions of problems for combined classes, suggestions for associations and suggestions for integration of TTCC to whole society.

 

Keywords