TÜRKİYE VE HOLLANDA’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2021-36
Number of pages: 298-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herhangi bir konuda yazılmış, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü olarak tanımlayabileceğimiz kitap olgusu teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde büyük bir değişim içindedir. Artık kâğıt tabanlı kitaplara karşın elektronik kitaplarda her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Teknoloji ile bütünleşen kitapların, okuma alışkanlıklarını da etkilemesi araştırmacıların yeni çalışma konularından birisi olarak görülmektedir. Bu kapsamda eldeki araştırmanın amacı Kırıkkale ve Fontys Üniversitesi öğrencilerinin e-kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin görüş ve düşüncelerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda araştırma genel tarama modelinde olup betimsel nitelik taşımaktadır. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de “Kırıkkale Üniversitesi” ve Hollanda’da “Fontys Üniversitesi” öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örnekleme Kırıkkale Üniversitesinden 264 ve Fontys Üniversitesinden ise 105 olmak üzere toplam 369 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre Kırıkkale Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Fontys Üniversitesi öğrencilerine kıyasla e-kitaba ilişkin olumlu düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesinde e-kitap aracına sahip olan ve kullanan öğrenci sayısının Fontys Üniversitesine göre daha fazla olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Genel olarak ise iki üniversitede de öğrenim gören öğrencilerin benzer olarak kitap okuma alışkanlıklarını basılı kitaplar üzerinden devam ettirdikleri, e-kitap okuma alışkanlığına sahip olmadıkları görülmektedir.

Keywords

Abstract

The phenomenon of a book, which can be defined as the whole of printed or written paper sheets on any subject, is in a significant change today with technology development. Despite paper-based books, electronic books are becoming widespread day by day. One of the researchers' newest study subjects is how the books that integrate with technology also affect reading habits. In this context, the researcher's purpose has been determined to identify the visibilities and thoughts of Kırıkkale and Fontys University students on e-book reading habits. For this purpose, the research is in general survey model and has a descriptive nature. The study population consisted of university students receiving education in "Kırıkkale University" in Turkey and "Fontys University" in the Netherlands during the 2020-2021 academic year. A total of 369 students, 264 from Kırıkkale University and 105 from Fontys University were included in the sample. A semi-structured interview form developed by the researchers was used to collect the research data. The obtained data were evaluated by the content analysis method, which is frequently used in qualitative studies. As a result of the study, it was determined that the students studied at Kırıkkale University had positive opinions on e-books compared to the students at Fontys University. It was concluded that the number of students who had and used e-book devices was higher in Kırıkkale University than in Fontys University. It was generally seen that students at both universities similarly maintained their reading habits through printed books and did not have e-book reading habits.

Keywords