ARAKESİT VARSAYIMI ÇERÇEVESİNDE IT-AYRIKLARININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK MALZEME TASARIMI

Author:

Number of pages: 168-189
Year-Number: 2021-38

Abstract

1970’lerden günümüze kadar pek çok dilcinin ilgisini çeken ayrıklar, sözdizimsel yapılarına ve içerdikleri ögelere göre sınıflandırılmıştır. Hemen her dilde farklı biçimlerde ortaya çıktıkları gözlemlenen ayrıkların üstlendikleri işlevler ise sınırlı bağlamlar çerçevesinde incelenmiştir. Genellikle dilbilgisi çalışmaları içerisinde bir sınama aracı olarak kullanılan ayrıklar, yabancı dil öğretimi sürecinde de sıklıkla işlevsel açıdan değil, biçimsel açıdan dahil edilmektedir. Diğer bilişsel alanlar ile arasında arakesit içeren ve içermeyen yapılar arasında bir ayrım öneren Arakesit Varsayımı çerçevesinde ayrıklar, birden çok dilsel altdizge ya da çeşitli dilbilgisi modüllerinin bir araya geldiği yapılardır. Bu noktada çalışmamızda sözdizim-söylemedimbilim arakesitinde konumlanan bir ayrık türü olan It-ayrıklarının geç ve güç işlerlik kazandığı görüşünden yola çıkılarak yabancı dil olarak İngilizce öğrenenler için bu yapıların daha etkin bir biçimde öğretilmesi için malzeme tasarlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle It-ayrıklarının sözdizimsel ve söylemedimbilimsel özellikleri alanyazında yapılan çalışmalar ekseninde betimlenmiş ve örneklendirilmiş, daha sonra Seçmeci Yöntem’in bütünleşik bir yaklaşım sunması ve öğretim ortamında farklı yabancı dil öğretim yöntemlerini kullanmaya izin vermesi nedeniyle söylemi de içine alan bir öğretim süreci planlandığından bu söylemedimbilimsel özellikler çerçevesinde It-ayrıklarının öğretimine yönelik tasarlanan malzemeler karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Cleft constructions which have taken the attention of linguists since 1970s, have been classified according to their syntactic structures and the items that they have included. The functions undertaken by cleft constructions, which are observed to appear in different forms in almost every language, are examined within the framework of limited contexts. Cleft constructions, which are generally used as a test tool in grammar studies, are often included in the process of foreign language teaching, not in terms of functionality, but in terms of form. In the framework of Interface Hypothesis, which proposes a distinction between structures with and without interfaces with other cognitive domains, clefts are structures in which multiple linguistic subsets or various grammar modules come together. At this point, in our study, it is aimed to design material for teaching English as a foreign language more effectively for the learners of English language, based on the view that It-clefts, which is a discrete type located at the syntax-discoursepragmatics interface, have late and difficult to operate. In accordance with this aim, first It-clefts’ syntactic and discoursepragmatics features have been identified and exemplified in line with the studies in literature; afterwards, as Eclectic Method has offered an integrated approach and allows different language teaching methods to be used in the teaching environment, a teaching process that includes discourse is planned, and materials designed for the teaching of It-clefts within the framework of these discoursepragmatics features have been discussed comparatively.

Keywords