TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENENLER İÇİN KONUŞMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 190-206
Year-Number: 2021-38

Abstract

İkinci dil edinmenin/öğrenmenin en belirgin amaçlarından biri o dili konuşan bireylerle iletişim kurabilmektir. İletişim kurmanın en kısa ve temel yolu ise konuşmadır. Konuşma, duygu ve düşüncelerin sesler yardımıyla dinleyiciye aktarılmasını sağlayan fiziksel ve zihinsel bir süreçtir. Alanyazında duyuşsal niteliklerin öğrenmeler üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Motivasyon, bu duyuşsal niteliklerden biridir ve belirli amaçlara yönelik davranışları harekete geçirmede ve sürdürmede etkin bir rol üstlenir. Türkçenin ikinci dil olarak öğrenimi/öğretimi sürecinde konuşma motivasyonu düzeyini saptamanın konuşmanın bilişsel yönüne katkı sağlayacağı düşüncesi ve alanyazında Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlere yönelik konuşma motivasyonu ölçeğine rastlanmaması çalışmanın yapılma gerekçelerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmada, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin konuşmaya karşı motive olma durumlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’de farklı Türkçe öğretim merkezlerinin B2 ve C1 kurlarında öğrenim gören toplam 195 yabancı öğrenici oluşturmaktadır. Çalışmada ölçek geliştirme aşamaları izlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 16 maddeli, 3 faktörlü ve 5’li likert tipinde “Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Motivasyonu Ölçeği” elde edilmiştir. 3 faktörlü yapı, ölçeğe ilişkin toplam varyansın %62,061’ini açıklamaktadır. Ölçekte 6 maddenin ters kodlanması gerekmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ,798 olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin konuşma motivasyon düzeylerini belirlemede ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

One of the most evident reasons for acquiring/learning a second language is to communicate with people who speak that language. The shortest and easiest way to communicate is speaking. Speaking is a physical and mental process that makes it possible to convey feelings and thoughts to the listener with the help of sounds. Relevant literature emphasizes that affective characteristics are critical on learning. Motivation is one of these effective characteristics and has an active role in stimulating and maintaining behaviors with specific purposes. One of the reasons for conducting this study was that determining the level of speaking motivation during learning/teaching Turkish as a second language can contribute to the cognitive aspect of speaking. Another reason was that no speaking motivation scales were found in the literature regarding the learners of Turkish as a second language. Therefore, this study aimed to develop a valid and reliable scale to determine the motivation levels of learners of Turkish as a second language. The sample of this study included 195 foreign students who were taking B2 and C1 level courses in different Turkish education centers in Turkey. This study followed scale development steps. Following the analyses, the “Speaking
Motivation Scale for Learners of Turkish as a Second Language” was developed. It is a 5-point Likerttype scale and has 16 items and 3 factors. The 3-factor structure explained 62.061% of the total variance. The scale includes six reverse-coded items. Its Cronbach’s alpha coefficient was determined to be .798. These results showed that this is a valid and reliable scale to determine the speaking motivation levels of learners of Turkish as a second language.

 

 

Keywords