YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN GÜNLÜK YAŞAMDA BİLMELERİ GEREKEN SÖZCÜK SAYILARININ BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 258-279
Year-Number: 2021-38

Abstract

Bu çalışmanın amacı; yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan öğrenciler için hedef sözcük belirlemek, günlük yaşam alanlarında geçen temel sözcüklerin neler olduğunu ve sayıca ne kadar olduğunu derlemek ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bir kişinin derlenen sözcükleri anlamak için sıklık sözlüklerindeki kaç sözcüğü bilmesi gerektiğini belirlemektir. Araştırma Antalya ve Burdur illerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlenen il merkezlerindeki alışveriş, beslenme/barınma, gezi/eğlence, kamu kurumları ve özel kuruluşlar, sağlık/kişisel bakım ve ulaşım ana ulamları kapsamına giren günlük yaşam alanlarında bulunan ilgili kişiler (doktor, bankacı, terzi, manav, kasiyer, şoför vb.) oluşturmaktadır. Çalışmada katılımlı gözlem ve doküman çözümlemesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmacı tarafından öncelikle saha çalışması yapılmıştır. Günlük yaşamı sürdürebilmek için bireylerin gereksinim duyduğu alanlar belirlenmiş, belirlenen alanlardan ses kaydı alınarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ses kayıtlarının dökümleri bilgisayarda Microsoft Word dosyaları olarak kayıt altına alınmıştır. İlgili dosyalarda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bir ses havuzu oluşturulmuştur. Elde edilen ses havuzundaki sözcüklerin sıklıkları “Simple Concordance 4.0.9” programı yardımıyla belirlenmiştir. Sıklıkları belirlenen sözcüklerin bir listesi oluşturularak Göz (2003) ve Aksan vd. (2017) sıklık sözlüklerindeki yerlerine bakılmıştır. Sonuçlar her ortam için ayrı ayrı bulgulanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle günlük yaşamdan derlenen toplam farklı sözcük sayısı 2137 olarak saptanmıştır. Ulamlara göre dağılımına bakıldığında ise, alışveriş ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 869, beslenme ve barınma ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 263, gezi ve eğlence ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 966, kamu kurumlarından ve özel kuruluşlardan derlenen toplam farklı iv sözcük sayısı 348, sağlık ve kişisel bakım ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı 899 ve ulaşım ortamlarından derlenen toplam farklı sözcük sayısı da 463’tür. Elde edilen bulgular ilgili araştırmalarla karşılaştırıldıktan sonra yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kişilerin derlenen sözcükleri bilebilmesi için Göz (2003)’ün sıklık sözlüğündeki ilk 16.000+ Aksan vd. (2017)’nin sıklık sözlüğündeki ilk 4000-5000+ sözcüğü bilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine target words for students who are learning Turkish as a foreign language, to compile the number of basic words and the basic words used in daily life and to determine how many words out of frequency dictionaries a person learning Turkish as a foreign language needs to know to understand the compiled words. The research was conducted in Antalya and Burdur provinces. The sample of the research, distributed to main categories such as shopping, nutrition / accommodation, travel / entertainment, public and private institutions, health / personal care and transportation in designated provincial centers, consists of the related people like doctor, banker, tailor, greengrocer, cashier, driver, etc. in daily life. Applied research method was used in the study. Firstly, field work was carried out by the researcher. In order to maintain daily life, the areas needed by individuals were determined, and data were collected by taking audio recordings from the designated areas. Collected data were transferred to computer environment. The transcriptions of the sound recordings were recorded as Microsoft Word files on the computer. After making the necessary arrangements in the relevant files, a sound pool was created. The frequencies of the words in the sound pool were determined with the help of the "Simple Concordance 4.0.9" program. Creating a list of the words, whose frequencies were determined, in Göz (2003) and Aksan et al. (2017) frequency dictionaries, their places has been checked in those dictionaries. the results were found for each environment separately. Based on the findings obtained, the total number of different words compiled from daily life was determined as 2137. Looking at the distribution by categories, the total number of different words compiled from shopping environments is 869, the total number of different words compiled from nutrition and shelter environment, total number of different words compiled from travel and entertainment environments is 966, total number of different words compiled from public and private institutions 348, total vi number of different words collected from health and personal care settings 899 and the total number of different words compiled from transportation media is 463. After the findings obtained are compared with related researches, for those who learn Turkish as a foreign language to know the compiled words, it was concluded that they should know the first 16.000+ words of Göz (2003) and 4000-5000+ words in Aksan et al (2017 out of the frequency dictionaries.

Keywords