DOKUZUNCU SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: DEVLET ve ÖZEL OKULUN ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 99-118
Year-Number: 2022-40

Abstract

Araştırmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ilçesinde yer alan bir devlet okulu ile bir özel okulda görevli öğretmenlerin ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin dokuzuncu sınıf İngilizce dersi öğretim programına yönelik görüşleri çerçevesinde İngilizce dersi öğretim programının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak nitel araştırma desenlerinden iç içe geçmiş tek durum çalışması uygulanmıştır. Araştırmada “2018 yılı dokuzuncu sınıf İngilizce Öğretim Programı” tek durum olarak ele alındığı için tek durum deseninin, bununla birlikte programın farklı ögelerinin her birine ayrı odaklanıldığı için iç içe geçmiş tek durum deseninin çalışmaya uygun olduğu düşünülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, devlet ve özel okulların dokuzuncu sınıf İngilizce dersine giren öğretmenler ve bu dersi alan öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışmada her iki okuldan da aynı sayıda katılımcının görüşlerine yer verilmiştir. Bu görüşlerin çalışmanın verilerini oluşturması sebebiyle her bir okuldan 5’i öğretmen ve 10’u öğrenci olmak üzere toplam 30 katılımcıyla dört odak grup oluşturulmuştur. Veriler, araştırmacı ve tez danışmanı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve Miles ve Huberman’ın aşamalarıyla çözümlenmiştir. Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle ulaşılan bulgular sonucunda 2017 yılında taslak metin olarak hazırlanan ve 2018 yılında uygulanmaya başlanan İngilizce dersi öğretim programının tüm ögelerinin gerek Devlet gerekse özel okulda görevli öğretmenlerin ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamadığı belirlenmiştir. Aynı katılımcılar, programın ögelerinin öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden geliştirilmesini ve bu ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında öğretmenlerden ve öğrencilerden görüş alınmasını önermişlerdir.

Keywords

Abstract

This research investigates the English course curriculum by obtaining teachers' opinions from a state and a private school in Çankaya district of Ankara province and students studying in these schools in the 2018-2019 academic year. For this purpose, the only intertwined situation study, one of the qualitative research methods, was preferred. Since the "Ninth Grade English Curriculum of 2018" was considered a single case in the study, it was thought that the single state pattern; however, the only intertwined state pattern was suitable for the study because it focused separately on each of the different elements of the program. The study's working group was composed of teachers and students who took the ninth-grade English course in public and private schools. The study includes the opinions of the same number of participants from both schools. Because these opinions constituted the data of the study, four focus groups were formed with a total of 30 participants, 5 teachers, and 10 students from each school. Data was collected with semi-structured interview forms developed by the researcher and thesis advisor, and the data collected were resolved using Miles and Huberman’s stages. According to the results obtained by taking teacher and student opinions, the English course, which was presented to the opinions as a draft text in 2017 and started to be implemented in 2018, does not meet the needs of both groups. According to the results obtained from the public and private school teacher and student opinions, the elements of the program should be redeveloped for both teacher and student needs and teachers and students should be used more in the process of determining these needs.

Keywords