İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AŞAMALI YAZMA GELİŞİM DÜZEYLERİ

Author:

Number of pages: 162-183
Year-Number: 2022-40

Abstract

Yazma becerisi bireyin kendini ifade etme sürecindeki en önemli becerilerden biridir. İlkokul düzeyinde başlayıp öğrenim sürecinin her aşamasında başka farklılıklarla zenginleşerek gelişmektedir. İlkokul düzeyinde yeterli gelişim sağlanamadığında bireyin ileriki yaşlarındaki yazma becerilerinin gelişiminde ciddi sorunlar açığa çıkarmaktadır. Bu sebeple bu gelişimin ilk aşaması olan ilkokul seviyesindeki gerekli becerilerin kazandırılması önemli bir husustur. Bu araştırmada, ilkokul 4.sınıftaki öğrencilerin yazma gelişim düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yönteminin durum çalışması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Rize ilinin Çayeli ilçesinde 9 Mart İlkokulunda 4. sınıfta öğrenim gören 63 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için verilerin elde edilmesinde öğrencilere istedikleri bir konuda hikâye metni yazdırılmıştır. Veriler Yazma Hatalarını Değerlendirme Envanteri aracılığıyla ve betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin aşamalı yazma sürecinde her gelişim düzeyi için yapmış oldukları hataların frekansları tablolar halinde sunulmuştur. Öğrencilerin hatalarına ilişkin örnek görseller ile veriler desteklenmiştir. Araştırma sonucunda 4. Sınıf öğrencilerinin sırasıyla en çok cümle düzeyinde, metin düzeyinde, paragraf düzeyinde ve kelime düzeyinde hata yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan hareketle öğretmenlerin öğrencilerin hangi yazma gelişim düzeyinde olduklarını tespit etmeleri bu doğrultuda öğrencilerin mevcut durumunu destekleyecek etkinliklere derslerde yer vermeleri önerilir. Yazma çalışmalarına metin yazdırma ile başlanmamalı bunun yerine kelime, cümle ve paragraf yazma gelişim düzeylerine göre aşamalı bir süreç takip edilerek en son metin düzeyine geçilmelidir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the writing development levels of primary school 4th-grade students. The study was conducted with the case study research design, one of the qualitative research methods. Of the purposeful sampling methods, convenience sampling was used to determine the study group. The study group consists of 63 4th graders studying at 9 Mart Primary School in Çayeli district of Rize province. In obtaining the study data, the students were asked to write a story on their chosen topic. The data were evaluated through the Assessment of Writing Errors Inventory and the descriptive analysis method. The student error frequencies obtained from the study for each developmental level in the progressive writing process were presented in tables. The data were supported with sample visuals regarding the students’ errors. The study results determined that the 4th-grade students made the most mistakes at the sentence, text, paragraph, and word levels, respectively. Based on the results obtained from the research, it is recommended that teachers first determine at which development level of writing the students are and, accordingly, include activities that will support the students’ current levels in the courses.

Keywords