MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-42
Number of pages: 83-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, matematik öğretmenlerinin sınıf içi etkili iletişim becerilerine ilişkin algılarını tespit etmek ve algılarının sosyo-demografik özelliklerine (cinsiyet, mezun olunan fakülte, deneyim süresi) göre karşılaştırmasını yapmaktadır. Nicel tarama modelli araştırmanın katılımcıları, Antalya ili Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anadolu liselerinde çalışan 166 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, matematik öğretmenlerinin etkili dinleme, etkili konuşma, empati kurma, beden dilini etkili kullanma becerilerine ilişkin algılarının oldukça yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin geneline ilişkinin algılarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi etkili iletişim becerilerine ilişkin algılarının etkili konuşma alt faktöründe kadınlar lehine anlamlı farklılık gösterdiği, diğer alt faktörlerde ve ölçek genelinde ise cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öte yandan öğretmenlerin sınıf içi etkili iletişim algılarının mezun oldukları fakülte türüne göre farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Öğretmenlerin sınıf içi etkili iletişim becerilerine ilişkin algıları etkili konuşma alt faktöründe deneyim süresine göre deneyim süresi az olanlar lehinde farklılık gösterirken öğretmen algıları, diğer alt faktörlerde anlamlı farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin ölçek geneli ve alt faktörlerdeki algıları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, ölçek geneliyle etkili konuşma, etkili dinleme, empati kurma alt faktörleriyle yüksek ilişkili, beden dilini etkili kullanma alt faktörüyle ise orta düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the perceptions of mathematics teachers about effective communication skills in the classroom and to compare their perceptions according to their socio-demographic characteristics (gender, faculty graduated, duration of experience). The participants of the quantitative survey model research consist of 166 mathematics teachers working in Anatolian high schools affiliated to the Antalya Province National Education Directorate. “Personal Information Form” prepared by the researcher and “Effective In-Class Communication Skills Perception Scale” were used as data collection tools in the research. In the study, it was determined that the perceptions of mathematics teachers regarding the skills of effective listening, effective speaking, empathy, and effective use of body language were quite high. It has been determined that the perceptions of the relationship to the overall scale are also high. It was determined that teachers' perceptions of effective communication skills in the classroom differed significantly in favor of women in the effective speaking sub-factor, but did not differ according to gender in other sub-factors and overall scale. On the other hand, it was understood that teachers' perceptions of effective communication in the classroom did not differ according to the type of faculty they graduated from. While teachers' perceptions of effective communication skills in the classroom differed in favor of those with less experience in the effective speaking sub-factor, teacher perceptions did not differ significantly in other sub-factors. When the relationships between teachers' perceptions of the scale and its sub-factors were examined, it was determined that the scale was highly correlated with the sub-factors of effective speaking, effective listening, and empathy, and moderately related to the sub-factor of using body language effectively.

Keywords