KÜLTÜREL UYUM DERSLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİME ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-42
Number of pages: 30-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen uluslararası öğrenicilerin yaşadıkları kültürel uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla çevrim içi ve yüz yüze sınıflarda yapılan kültürel uyum derslerinin, öğrenicilerin dil öğrenimine etkisini incelemektir. Çalışmanın evrenini Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası öğreniciler, örneklemini ise Bartın Üniversitesi TÖMER öğrenicileri oluşturmaktadır. Kültürel uyum derslerinin kültürlerarası etkileşime etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanan görüş formu Bartın Üniversitesi TÖMER öğrenicilerine gönderilmiş, çalışmaya 214 öğrenici katılım göstermiştir. Kültürel uyum derslerinin kültürlerarası etkileşime etkisini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Toplanan veriler hem nicel hem nitel verilerden yararlanılarak analiz edilmiş, derslerin kültürlerarası etkileşimi destekleyip desteklemediği ve öğrenicilerin hedef dilin konuşulduğu ortamdaki sosyal yaşamına etkisi açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda kültürel uyum derslerinin farklı kültür alanlarından gelen öğrenicilerin dil becerilerini, kültürel uyum sürecini ve diğer kültürlerle etkileşimini olumlu şekilde desteklediği görülmüştür. Kültürel uyum derslerinin dil öğretimine ve kültürlerarası etkileşime faydası gözetildiğinde, uluslararası öğrenicilerin sosyal hayata uyumunu desteklemek amacıyla yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğreten dil öğretim uygulama ve araştırma merkezlerinin kültürel uyum dersi izlencesini bulundukları kültür ortamlarına uyarlayarak programlarına dâhil etmesinin faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the effects of cultural integration lessons in online and face-to-face classes on learners' language learning to eliminate cultural conflicts experienced. The study's target population is international learners who attend Turkish courses at Bartın University TÖMER. In addition, a feedback form has been prepared to determine the effect of cultural integration lessons on eliminating the intercultural incompatibility of the learners. In addition, 214 learners participated in this study. Also, a mixed method was used in the study conducted to determine the effect of cultural integration lessons on intercultural interaction. The collected data were analyzed using both quantitative and qualitative data, and outcomes were evaluated in terms of whether the lessons support intercultural interaction and the effect on the social life of the learners in the environment where the target language is spoken. As a result of the analysis of the obtained data, it was seen that cultural integration lessons support the language skills, intercultural interaction, and cultural adaptation process of learners from different cultural areas and their interaction with other cultures positively. Considering the benefits of cultural integration lessons in language teaching and intercultural interaction, it has been concluded that it would be beneficial for language teaching application and research centers teaching Turkish as a foreign/second language to adapt the curriculum of the cultural integration lessons to their cultural environments and include it in their programs in order to support the integration of international learners into social life.

Keywords