TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN AKICI OKUMA BECERİSİ İLE İLGİLİ BİLİŞ DÜZEYLERİ

Author:

Year-Number: 2023-44
Number of pages: 15-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe dersi, ilköğretimden başlayarak bireyin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu beceriler içerisinde okuma, bireyin okulda öğrendiği ve yaşam boyu kullandığı önemli bir beceridir. Akıcı okuma ise 2017 yılında hazırlanan programla Türkçe dersi müfredatına konmuş olup okumadan daha ileri düzey bir beceriye işaret etmektedir. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek, belli bir hızda ve konuşur gibi yapılan okumaya akıcı okuma denmektedir. PISA okuma becerileri kapsamında da akıcı okuma, okuduğunu anlamanın temel göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Doğru okuma, hız, prozodi ve anlama olmak üzere dört temel bileşene sahip olan akıcı okuma becerisi, ilköğretimden itibaren kazandırılması gereken ve yaşam boyu kullanılan bir beceridir. Bunun için de öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının akıcı okuma ile ilgili biliş düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin akıcı okuma ile ilgili biliş düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Antalya ilinin Alanya ilçesindeki ortaokullarda görev yapan 33 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Nitel bir desene sahip olan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme soruları öğretmenlerin akıcı okuma ile ilgili bilgi düzeylerini ölçecek şekilde literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin akıcı okumanın temel bileşenleri ve Türkçe öğretim programındaki yeri, akıcı okuma stratejileri ve okuduğunu anlama ile akıcı okuma arasındaki ilişki ile ilgili biliş düzeylerinin genel olarak düşük olduğu tesit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The Turkish course aims to develop the individual's reading, listening, speaking and writing skills starting from primary education. Among these skills, reading is an essential skill that an individual learns at school and uses throughout life. On the other hand, fluent reading was included in the Turkish course curriculum in the program prepared in 2017, indicating a more advanced skill than reading. Fluent reading is reading at a certain speed and as if speaking, paying attention to emphasis, intonation, and pronunciation. Fluent reading is also considered an important skill within the scope of PISA reading skills. As a matter of fact, fluent reading is one of the primary indicators of reading comprehension. Fluent reading skill, which has four essential components: correct reading, speed, prosody, and comprehension, is a skill that should be acquired by students starting from primary education. For this, the cognition levels of teachers and teacher candidates about fluent reading gain importance. This study aimed to determine the cognition levels of Turkish teachers regarding fluent reading. In the research, which has a qualitative design, the data were collected using by semi-structured interview technique. The interview questions were prepared via a review of related literature to measure teachers' knowledge level about fluent reading, and they were finalized by taking expert opinions. The data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, it was determined that teachers' cognition levels about the essential components of fluent reading and its place in the Turkish curriculum, fluent reading strategies, and the relationship between reading comprehension and fluent reading were low.

Keywords