YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE FİİLLER SÖZLÜĞÜNÜN SÖZLÜKBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-19 19:27:29.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 111-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen ve gelişen dünyada Türkçe, öğrenilmesi ve öğretilmesi hedef hâline gelen dillerden biridir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmede sık sık başvurdukları kaynaklardan biri, sözlüklerdir. Sözlükler, bir dilin söz varlığının anlamlarını, kullanım örneklerini, yazılış ve hatta söyleniş biçimlerini veren, sözlerin dilin diğer unsurlarıyla ilişkilerini ortaya koyan yardımcı kaynaklarıdır. Dil öğreniminde vazgeçilmez bir yeri olan sözlükler ile ilgili hazırlama, uygulama ve araştırmaları kapsayan tüm çalışmaların bilimsel zeminde ilerlemesi önemlidir. Bu da kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki kola ayrılan sözlükbilime bağlı yürütülmektedir. Sözlük üzerine yapılan inceleme ve eleştiriler, sözlükbilimin kuramsal boyutu olan sözlük araştırmaları altında ele alınmaktadır. Sözlük inceleme işi, sözlüğün tanıtımının yanı sıra hazırlayıcı ve kullanıcılara bilgi ve öneriler sunarak ihtiyaçları karşılamaktadır. İncelemenin nesnel yöntemlerle yapılarak ihtiyaçlara verilen cevapların bilimsel zemine oturtulması için sözlükbilimin verileri önem kazanmaktadır. Bu kapsamda yapılan eleştiriler için mevcut inceleme ölçütlerinin çerçevesi; sözlüğün amacı, türü ve hedef kitlesine göre belirlenmektedir. Sözlükbilimin sunduğu yapı unsurlarının yeterliliği, sözlüğün amacına uygunluğu ve bu unsurlar arasındaki tutarlılığın ele alınması sözlüğün işlevini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Yabancılar İçin Türkçe Fiiller Sözlüğü sözlükbilimin verileri ışığında genel yapısı, kullanımı açısından incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde doküman analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada yapı unsurlarının sözlüğün amaç ve türüne göre ele alınması, hedef kitlenin kullanımına yönelik işlevinin ortaya konulması, alana katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Turkish is one of the languages that has become a target to learn and teach in the changing and developing world. Dictionaries are one of the frequently used resources by those who want to learn Turkish as a foreign language to improve their understanding and expression skills. Dictionaries ‘re auxiliary resources that provide the meanings of a language's vocabulary, usage samples, spelling, and even pronunciation styles and reveal the relationships of words with other elements of the language. It’s important that all studies covering the preparation, application, and research of dictionaries, proceed on scientific grounds. This is carried out based on lexicography, which is divided into two branches: theoretical and applied. Examinations and criticisms made on dictionaries are handled under dictionary research, which is the theoretical dimension of lexicography. Dictionary review study meets the needs by providing information and suggestions to the preparers and users, as well as promoting the dictionary. The data of lexicography gain importance to place the answers to the needs on a scientific basis by examining with objective methods. The framework of existing review criteria for criticisms made in this context; is determined according to the dictionary's purpose, type, and target audience. Addressing the adequacy of the structural elements offered by lexicography, their suitability for the dictionary, and the consistency between these elements reveals the function of the dictionary. In this study, the Turkish Verbs Dictionary for Foreigners was examined in terms of its general structure and usage in the light of lexicographic data. In the study where the document analysis method was used in the qualitative research pattern, addressing the structural elements according to the purpose and type of the dictionary and revealing their function for the use of the target audience will contribute to the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics