YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-20 22:28:04.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 130-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her sene uluslararası öğrenci sayısının artış göstermesi ile üniversiteler ve farklı kurum ve kuruluşlar bünyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmaları da artarak devam etmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak alanda çalışacak nitelikli öğretim elemanı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ana dili Türkçe olmayan söz konusu uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek, kendisine özgü bir uzmanlık gerektirdiği için bu alanda çalışacak öğretim elemanlarının da belli bir eğitimden geçmesi önemli görülmektedir. Üniversitelerin bünyesinde Türkçe öğretimi çalışmalarını yürüten Türkçe öğretim merkezleri, (TÖMER) bu doğrultuda nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek için sertifika programları açmakta böylece bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadırlar. Sertifika programlarında teorik derslerin yanı sıra sürecin nasıl işlediğini sezdirmek amacıyla çeşitli uygulamalara da yer verilmektedir. Çalışmada, Dicle Üniversitesi bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifika programı, katılımcılarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Böylece söz konusu programların, verimli uygulamalarının yanı sıra görülen eksikliklerinin de ortaya konarak belli bir standardı yakalamasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden tarama modelinden faydalanılmıştır. Literatür taranarak oluşturulan form, Dicle Üniversitesi TÖMER bünyesinde sertifika eğitimine katılan adaylara uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekansları ve yüzdelik karşılıkları tablolar aracılığı ile aktarılmıştır. Sonrasında ulaşılan veriler analize tabi tutulmuştur. Çalışmada sertifika programının, beklentileri karşılayarak maksadına ulaştığı ve alanda çalışmayı planlayan katılımcılar üzerinde olumlu etki bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, alana katkı sunacağı düşünülen bazı öneriler ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

As the number of international students increases every year, studies on teaching Turkish as a foreign language continue to increase within universities and different institutions and organizations. As a natural consequence of this, the need for qualified faculty members to work in the field arises. Since teaching Turkish to international students whose native language is not Turkish requires a specific expertise, it is considered important for the faculty members who will work in this field to undergo certain training. Turkish teaching centers (TÖMER), which carry out Turkish teaching activities within universities, open certificate programs to train qualified teaching staff in this direction, thus trying to meet this need. In addition to theoretical courses, certificate programs also include various applications to help you understand how the process works. In the study, the certificate program for teaching Turkish as a foreign language opened within Dicle University was evaluated in line with the opinions of its participants. Thus, it is aimed to contribute to the programs in question reaching a certain standard by revealing their deficiencies as well as their efficient applications. The survey model, one of the qualitative research method designs, was used in the study. The form created by scanning the literature was applied to candidates who attended the certificate training at Dicle University TÖMER. The frequencies and percentage equivalents of the data obtained are conveyed through tables. Afterwards, the obtained data was analyzed. The study concluded that the certificate program achieved its purpose by meeting the expectations and had a positive impact on the participants who planned to work in the field. In addition, in line with the results obtained, some suggestions that are thought to contribute to the field are expressed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics