6-9 YAŞ GRUBU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ: İSPANYOLCA, TÜRKÇE, İTALYANCA VE ALMANCA

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-14 14:28:48.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 269-286
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 6-9 yaş grubuna ikinci bir dili öğretmek için hazırlanmış olan (Türkçe: Çocuklar için Türkçe 1; Almanca: Bruno und Ich 1; İtalyanca: Ambaraba 1 ve İspanyolca: Lola y Leo 1) ders kitaplarında izlenen temel dil becerilerini kazandırma yöntem ve tekniklerinin, uygulamalarının benzeyen ve ayrılan yönleri belirlenerek hazırlanacak olan başka kaynaklara katkı oluşturmaktır. Araştırmada kullanılan çalışma kaynaklarının seçiminde ölçüt örneklem kullanılmıştır. İnceleme konusu yapılan dil öğretimi ders kitaplarının iki dilli ortamlarda öğrenim gören 6-9 yaş aralığındaki öğrenciler için hazırlanmış olması, güncel olması ve temel düzey olması ölçütleri dikkate alınmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde, doküman incelemesi yöntemiyle veriler toplanarak gerçekleştirilmiştir. Veri analiz tekniğine uygun olarak içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen dokümanlar tematik içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz temalarını temel dil becerileri (konuşma, dinleme, okuma, yazma) oluşturmaktadır. Tematik analiz için araştırmacının alandaki çok yönlü yeterliliği önem taşımaktadır (Patton, 2014, s. 452). Doküman incelemesi ile elde edilen bulguların sonucunda Çocuklar İçin Türkçe 1, Bruno und Ich 1, Ambaraba 1 ve Lola y Leo 1 adlı ders kitaplarının temel dil becerilerini kazandırma yöntem ve tekniklerinin büyük ölçüde benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir; İtalyanca Ambaraba 1 ve İspanyolca Lola y Leo 1’de konuşma ve dinleme becerilerinin ön planda tutulduğu, yazma becerisine çok az yer verilmiş; Almanca Bruno und Ich 1 ve Çocuklar için Türkçe 1’de ise yazma becerilerine yer verilmemiştir. Çalışmanın dokümanlarını oluşturan her dört kitapta da okuma becerisine yönelik çalışmaların görsel okuma yoluyla geliştirilmeye çalışıldığı görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

The aim of this study is to contribute to other resources to be prepared by determining the similarities and differences between the methods, techniques, and practices of teaching basic language skills in textbooks prepared for teaching a second language to 6-9-year-olds (Turkish: Çocuklar için Türkçe 1; German: Bruno und Ich 1; Italian: Ambaraba 1 and Spanish: Lola y Leo 1). Criterion sampling was used in the selection of the study sources used in the research. The criteria were that the language teaching textbooks under review should be prepared for students between the ages of 6-9 studying in bilingual environments, should be up-to-date and should be at the basic level. The research was conducted in a descriptive survey model by collecting data through document analysis. Content analysis was performed in accordance with the data analysis technique. The documents obtained were subjected to thematic content analysis. The themes of the analysis consist of basic language skills (speaking, listening, reading, writing). For thematic analysis, the researcher's versatile competence in the field is important (Patton, 2014, p. 452). As a result of the findings obtained through document analysis, it was determined that the methods and techniques of teaching basic language skills in Çocuklar için Türkçe 1, Bruno und Ich 1, Ambaraba 1 and Lola y Leo 1 textbooks were largely similar; in Italian Ambaraba 1 and Spanish Lola y Leo 1, speaking and listening skills were prioritized, and writing skills were given very little space; in German Bruno und Ich 1 and Çocuklar için Türkçe 1, writing skills were not included. In all four books that constitute the documents of the study, it was observed that reading skills were tried to be developed through visual reading.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics