RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARIYLA İLGİLİ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-50
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-09 12:10:15.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 251-268
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resimli çocuk kitapları çok yönlü bir sanat ürünüdür. Her yaştaki bireye uygulanabilirliği ile eğitim öğretimde zengin bir materyal olarak kullanılabilmektedir. Bu araştırmada, resimli çocuk kitaplarıyla ilgili tezlerin araştırma eğilimlerine bakılmak istenmiştir. Tezler; yayınlandığı yıl, tür, yazarların cinsiyeti, yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yazarların bölümü, konu alanı, yöntem ve deseni, veri kaynağı, veri toplama araçları açısından incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yer verilen resimli çocuk kitapları üzerine, 2023 Mart ayına kadar, yapılan 60 tez çalışması oluşturmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda; resimli çocuk kitaplarıyla ilgili çalışmaların sayısının 2019 ve 2022 yıllarında yoğunlaştığı, en fazla yüksek lisans düzeyinde ve çoğunlukla kadınlar tarafından yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmaların yarısından fazlası Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapılırken, en fazla çalışılan alanın okul öncesi olduğu görülmüştür. Tez yazarlarının genel olarak yoğunlaştığı konu ise tematik incelemelerdir. Çalışmaların çoğunluğunu nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesi tekniği oluşturmaktadır. En fazla çalışılan veri kaynağı resimli çocuk kitabı, veri kaynağı düzeyi ise okul öncesidir. Formlar yoğunlukla tercih edilen veri toplama aracıdır. Çalışmaların büyük çoğunluğunun dili Türkçe kaleme alınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak gelecekteki çalışmalarda konuyla ilgili doktora düzeyinde yapılan araştırmaların artırılması, farklı yöntemlerin (nicel, karma) kullanılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

Illustrated children's books are a multi-faceted work of art. With its applicability to individuals of all ages, it can be used as a rich material in education and training. In this study, it was aimed to look at the search trends of theses related to illustrated children's books. These were analyzed in terms of year of publication, type, gender of authors, university, institute, department, subject area, method and design, data source, and data collection tools. In their search, document analysis, one of the qualitative research methods, was employed. Descriptive analysis was used in analyzing the obtained data. The data source of the study consists of 60 thesis studies on illustrated children's books included in the National Thesis Center of the Council of Higher Education until March 2023. As a result of the examinations, it was determined that the number of studies on illustrated children's books intensified in 2019 and 2022, mostly at the master's level and mostly conducted by women. More than half of the studies were conducted at Hacettepe and Gazi Universities, Educational Sciences and Social Sciences Institutes, and the most studied field was preschool. Thesis authors generally concentrate on thematic studies. Qualitative research methods and document analysis techniques constitute the majority of the studies. The most studied data source was illustrated children's books, and the level of data source was preschool. Forms are the preferred data collection tool. The majority of the studies are written in Turkish. Based on the results obtained from the research, it has been suggested that future studies increase the number of doctoral-level research on the topic and use different methods (quantitative, mixed).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics