ISSN:2342-0251

EFL INSTRUCTORS’ LEVEL OF AWARENESS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF 21ST CENTURY SKILLS


Bu çalışma, 21. yüzyıl becerilerinin üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin öğretim uygulamalarındaki yerini ve kullanımını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı, üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin kullanımı ve öğretimiyle ilgili algılarını ortaya koymaktır. Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde 25-30 yaş arasındaki 22 yabancı dil eğitmeni ile yapılmıştır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Çalışmada, araştırma sorularına cevap bulmak için iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Ravitz'in (2014) ‘21. yüzyıl Öğretim ve öğrenimini ölçme isimli ölçeğinden uyarlanan anket, 21. yüzyıl becerilerinin üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin öğretim uygulamalarındaki yerini ve kullanımını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. Öte yandan, bu eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin kullanımı ve öğretimiyle ilgili algılarını ortaya çıkarmak için yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paketi kullanılarak analiz edilirken, katılımcıların yarı yapılandırılmış görüşmelerinden elde edilen veriler kategorik içerik analizi stratejisi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, hem öğretmenler hem de öğrenciler için 21. yüzyıl becerilerinin kullanılmasının ve öğretilmesinin eğitim sürecinde birçok fayda sağladığını göstermiştir. Ayrıca, üniversite seviyesinde görev yapan yabancı dil eğitmenlerinin 21. yüzyıl becerilerinin öneminin farkında oldukları ve bunları öğretim uygulamalarında mümkün olduğunca kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.


Keywords


21. Yüzyıl Becerileri, Küreselleşme, Dönüşüm, Eğitim Kurumları

Author: Mithat EKİNCİ
Number of pages: 149-168
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25816
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.