E-ISSN:2342-0251

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN DİVÂN Ü LÜGATİ’T TÜRK İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA TARİHİ EVRELERİ DENEMESİ


Dil öğrenimi insan hayatında anne karnında başlayıp yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Bu süreçte dilin konuşanı ve öğreneni olduğuna göre kaynağı yani öğretenin varlığını yok sayamayız. Buradan hareketle Türk dilinin tarihinin başlangıcını belirlemek ve ayrıntılarını tespit etmek olanaksızdır (Güzel, 2017). Günümüz bilimsel araştırmalarında popüler olan kanıt temelli yaklaşıma göre Çin kaynaklarına dayandırılarak en az altı bin yıllık bir Türk dili geçmişinden bahsedilmektedir (Caferoğlu, 1984). Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna kadar geçen uzun sürede Türkçe öğretiminin dönemleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu milat olarak düşünülürse Türkçenin öğretiminde milattan önceki dönemleri üçe ayırmak denenerek tartışılmıştır. Bu dönemler: 1) Divân ü Lügati’t Türk ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu arasında geçen dönem. 2) Osmanlı İmparatorluğu’nun başlangıcından Tanzimat Fermanı’na kadar geçen dönem. 3) Tanzimat Fermanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen dönem olarak ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniği sosyal bilimler üzerine yapılan çalışmalarda yazılı ve görsel materyallerin analiz edilmesinde sıkça kullanılan bir tekniktir (Silverman, 2001).


Keywords


Divân ü Lügati’t Türk, Tanzimat Fermanı, Türkiye Cumhuriyeti, Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi.

Author: Yusuf Mete ELKIRAN - - Rauf YILDIZ   Fatih KANA
Number of pages: 149-156
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36899
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.