ISSN:2342-0251

Fransızca Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Ediniminde Çeviriye Bakış Açıları


Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevirinin yabancı dil eğitiminde kullanımıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen, yabancı dil öğrenen bireylerin bakış açılarından hareketle çevirinin rolünün tespiti ile ilgili çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Araştırmacıların öğrenen algılarının öğrenme şartlarına etkisini tespit etmeleri, çeviriye bakış açılarının yabancı dil eğitimindeki etki payını araştırma kapısını aralamaktadır. Bu çalışmayla, çevirinin yabancı dil olarak Fransızca öğrenen üniversite öğrencileri üzerinde olumlu bir rol oynayıp oynamadığı öğrenen bakış açılarından hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğrenen seviyesinin çevirinin kullanımı hakkındaki bakış açılarıyla hangi düzeyde ilişkili olduğu gibi sorulara cevap bulmak hedeflenmiştir. Bu çalışmada Hacettepe, Gazi ve Marmara Üniversitelerinin Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dallarında 2017-2018 yıllarında eğitim gören 136 öğrenciye araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan ÇEBAÖ-Çeviriye Bakış Açısı Ölçeği uygulanmıştır. Geçerlik güvenilirlik analizleri sonucunda 3 faktörlü ve 19 maddeden oluşan, güvenilirlik katsayısı α= 0,87 olarak elde edilen bu ölçeğin alt boyutlarının cinsiyet, sınıf ve başarı düzeyi gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği ele alınmış ve yorumlanmıştır. Betimsel ve karşılaştırmalı istatistiksel işlemlere tabi tutulan veriler, katılımcıların çoğunluğunun yabancı dil eğitiminde çeviri kullanımını faydalı bulduklarını ve sınıf içinde kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgularla çeviri derslerinin, bakış açılarına hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanmasının önemi vurgulanmıştır.


Keywords


Çeviri, Bakış Açısı, Fransızca Öğretimi/Öğrenimi

Author: Nurten ÖZÇELİK - Davut DİVARCİOĞLU
Number of pages: 374-390
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39882
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.