E-ISSN:2342-0251
International Journal of Language Academy

Editor: Dr. Ömer Tuğrul KARA
Assistant Editor: Dr. Mary Beth SCHAEFER
Publication Place: Adana / Turkey
Year-Number: 2021-36
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Ahmad LABABIDI -Celile Eren ÖKTEN SURİYELİ ARAP MÜLTECİ ÖĞRENCİLER İÇİN YANILTICI EŞDEĞERLİLİK, 1-26
False Friends for Syrian Arab Refugee Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48156
Abstract | Full text

32x32

Dilber ZEYTİNKAYA THE EFFECT OF TRANSLATOR CANDIDATES’ PSYCHOLOGICAL STATES DURING THE COVID-19 PANDEMIC ON THEIR PROFESSIONAL OUTCOME EXPECTATIONS, 27-40
The Effect of Translator Candidates’ Psychological States during the Covid-19 Pandemic on their Professional Outcome Expectations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48301
Abstract | Full text

32x32

Azime SERT -Meriç GÜVEN RASİM ÖZDENÖREN’İN “HASTALAR VE IŞIKLAR” İLE “UYUMSUZLAR” ADLI HİKÂYE KİTAPLARINDA KOŞUT ANLATIM BİÇİMİ OLARAK İKİLEMELER, 41-65
Reduplications from Rasim Özdenören's “Hastalar ve Işıklar” and “Uyumsuzlar” StoryBooks as a from of Parallel Narration
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48605
Abstract | Full text

32x32

Kadir COŞKUN SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 66-77
Evaluation of the Readability Level of Reading Texts in the Eighth Grade Turkish Textbook
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48401
Abstract | Full text

32x32

Ahmet KESMEZ EFL STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AND THE DIFFICULTIES FACED BY THEM IN VOCABULARY LEARNING, 78-98
EFL Students’ Vocabulary Learning Strategies and the Difficulties Faced by them in Vocabulary Learning
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48703
Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU -Gamze TÜRKCÜ KOCATAŞ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA MOTİVASYON ÇALIŞMALARI ALANYAZIN TARAMASI, 99-110
Motivation Studies in Literature in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48828
Abstract | Full text

32x32

Elife Nur SAYDAM -Fatmanur ALTUH İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEKANİK YAZI YAZMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ, 111-123
Examining the Mechanical Writing and Reading Comprehension Skills of Primary School First Grade Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48516
Abstract | Full text

32x32

Mehmet Önder KARACAOĞLU -Neslihan KARAKUŞ -Nurullah ESENDEMİR -Nil UCUZSATAR UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİYLE MÜLAKATLAR”, 124-144
A Study on Distance Education: “Interviews with Turkish Teachers”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48641
Abstract | Full text

32x32

Reşat ŞAKAR DİLDE ULUSLARARASILAŞMA VE ÇAĞDAŞ RUS DİLİNDE MEDYA KELİME YAPIM YOLLARI (TÜRK DİLİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME), 145-158
Internationalization in Language and Media Word Formation Ways in Modern Russian Language (A Comparative Evaluation With Turkish Language)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48649
Abstract | Full text

32x32

Oğuzhan SEVİM -Faruk KAYMAN -Mustafa KAYA TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI’NIN (BEP) UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, 159-174
Turkish Teachers 'Opinions on the Applicability of the Individualized Education Program (BEP)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48867
Abstract | Full text

32x32

Mehmet KURT FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE GEÇEN KİMYA TERİMLERİNİN ÇEVİRİBİLİM VE SÖZCÜKBİLİM AÇISINDAN SÖZLÜKSEL SORUNLARININ İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 175-197
Research on the lexical problems and proposed solutions of the chemical terms derived from French in terms of translation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48789
Abstract | Full text

32x32

Asma DIDOUH POLITIQUE(S) LINGUISTIQUE(S) FAMILIALE(S) EN ALGÉRİE LE RÔLE DES MÈRES DANS LA TRANSMISSION DU FRANÇAIS FAMILY , 198-210
Linguistic Policy: The Role Of Mothers in The Transmission of French
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49044
Abstract | Full text

32x32

Esra GÜVEN -Ceren ÖZMEN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÜNSÜZLERİN SESLETİMİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA, 211-227
A Study on Pronunciation of Consonants in Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.48884
Abstract | Full text

32x32

Lubna Ahmed ELTAYEB LA NOTION DE LIBERTÉ À TRAVERS LA TEMPÊTE DE SHAKESPEARE ET UNE TEMPÊTE D'AIMÉ CÉSAIRE, 228-239
The notion of freedom through the Tempest by Shakespeare and Une Tempête by Aimé Césaire
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.46546
Abstract | Full text

32x32

Meral SOLMAZ -Levent DENİZ BELÇİKA’DAKİ TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 240-262
The Problems and Solution Offers for Turkish and Turkish Culture Course in Belgium
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49249
Abstract | Full text

32x32

Ceyda GÖKDEMİR -Behiye Sena AYDAŞGİL -Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL 2020 LİSEYE GEÇİŞ SORULARI İLE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİK VE SORULARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ, 263-279
Examining the Activities and Questions in the Turkish Textbooks and 2020 High School Entrance Exam According to the Revised Bloom’s Taxonomy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49690
Abstract | Full text

32x32

Ahmet AKGÜL -Harun AKÇAM ŞEYHÎ’NİN HÜSREV Ü ŞİRİN MESNEVİSİNİN AXEL OLRİK’İN EPİK YASALARINA GÖRE İNCELENMESİ, 280-291
Study into the Masnavi of Husrev u Shirin by Sheyhi Based on Axel Olrik's Epic Laws
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49555
Abstract | Full text

32x32

Muhittin ELİAÇIK ŞEYHÜLİSLAM HOCAZÂDE MUHAMMED EFENDİ’NİN TÜTÜN HAKKINDA ARAPÇA MANZUM FETVÂSI , 292-297
An Arabic Poetry Fatwa of Sheikhulislam Hodjazade Muhammed Efendi on Tobacco
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49345
Abstract | Full text

32x32

Metin ELKATMIŞ -Mutluhan TANIK -Rabia ELKATMIŞ TÜRKİYE VE HOLLANDA’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN E-KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ, 298-320
A Comparative Perspective on E-Book Reading Habits of University Students in Turkey and Netherlands
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49579
Abstract | Full text

32x32

İsa SARIÇAM -Uğur KÖSECİOĞULLARI -Mevlit BOZKURT 2020-LGS TÜRKÇE SORULARININ OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ, 321-333
Examination of 2020- LGS Turkish Questions in terms of Readability
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49671
Abstract | Full text

32x32

Hamza KOLUKISA ALİ HÜSEYİNZÂDE DAŞGIN’IN HİKÂYELERİNDE HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI, 334-346
Elements of Folk Culture in Ali Hüseyinzâde Daşgın’s Stories
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.49720
Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.